« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 11. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 27.8.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> lČo: 00667897,tel.724L89595,e-mail: obectresovice@seznam.cz
<br> Zápis z tL.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného
<br> dne 27.8.2OL9
<br> Místo zasedání: obecní úřad Třešovice
<br> zastupitelstvo obce Třešovice Číslo jednací.oUTŘl87l2ot9
Přítomni: XXXXXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,Hana
Havlasová Dis <.>
<br> Nepřítomen: XXXXXX XXXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu
3.Projednání rozpočtového opatření č.5
4.Projednání Povodňového plánu obce Třešovice
5.Ostatní
6.Diskuze
<br> t.Zahájení
Zasedáníobecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou <.>
Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze
Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi XXXXX XXXXXX a XXXX XXXXXXXXX.Zapisovatelkou zápisu
byla navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byljednomyslně přijat.Byl projednán a schválen program
schůze <.>
<br> Usnesení č.34/79 schváleno
Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrželo se : 0
3.Projednání rozpočtového opatření č.5
<br> Zastupitelstvo obce projednává a schvaluje rozpočtové opatřeníč.5,které je nedílnou součástí
tohoto zápisu <.>
<br> Usnesení č.35/19 schváleno
Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrželo se : 0
<br>
<br> obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČo: 00667897,tel.724L89595,e-mail: obectresovice@seznam.cz
<br> 4.Projednání Povodňového plánu obce Třešovice
Zastupitelstvo obce projednává a schvaluje Povodňový plán obce Třešovice <.>
<br> Usnesení č.36h9 schváleno
hlasování: Pro: 6 proti: 0
<br> 5.Ostatní
<br> 6.Diskuze
<br> Nebyly vzneseny žádné náměty do diskuze <.>
<br> Zasedání bylo ukončeno v 18.35 hod a další zasedání bude dne 24.9.20L...

Načteno

edesky.cz/d/3216448

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz