« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Veřejná vyhláška uzavírka pouť.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška uzavírka pouť.pdf
Městský úřad Strakonice &
<br> Odbor dopravy ÚŘAD MĚWESHCE.<.> '.C.'.5 Isový znak Mestys Cestlcc tíha?— 0795 201? 62%! Cestice _1 Došlo Počet listů 3237 19 Cesticc 2 2 -08- 2019 3 IC: 00251089 Zpracqyatel _ Početpřiloh / listů Nola/1 2813/1 Jimmy/d / Naše značka: Vyřizuje: f r Datum: MUSTf'O34798J'2019IOD/kot Mgr.Kotousová 383 700 256 19.srpna 20I9 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Strakonice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný úřad podle 5 124 odst.6 zákona č.36172000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR—KŘ,Dl Strakonice č.j.KRPC- 99006-1fČJ-2019-020706 ze dne 26.7.2019
<br> s ta n o v u j e.<.> žadateli: _ _ Městysu Cestice,Cestice 1,387 19 Cestice,IC: 00251089
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici č.111_117016,11/170 a na místních komunikacích v obci Cestice
<br> z důvodu konání tradiční poutí ve dnech od 13.9.2019 do 15.9.2019 za těchto podmínek:
<br> [) Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého schváleného návrhu dopravně inženýrského opatření,kteréje nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
<br> 2) Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením pouti <.>
<br> 3) Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294.32015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> 4) Dopravní značení bude provedeno a instalováno odbornou firmou v souladu s požadavky TP 65 a TP 66 — „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a s ohledem na umístění stávajícího dopravního značení (nutnost zachování požadovaného minimálního odstupu dopravních značek — alespoň 30 m,v obci nejméně 10 m) <.>
<br> 5) Po celou dobu bude prováděna kontrola a údržb...

Načteno

edesky.cz/d/3212775

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz