« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Veřejná vyhláška MěÚ Cheb - Veřejné projednání ÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
1
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
<br> Č.j: MUCH 74995/2019/Oca Cheb,dne: 21.8.2019
Spis.zn.: KSÚ 3305/2018
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
E-mail: ocaskova@cheb.cz
Telefon: XXXXXXXXX
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný úřad územního plánování dle § 6 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen
"stavební zákon"),oznamuje v souladu s ustanovením § 52 odst.1 stavebního zákona
<br>
veřejné projednání návrhu Územního plánu Pomezí nad Ohří
a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území <.>
<br>
Veřejné projednání se bude konat dne 30.9.2019 (pondělí) v 15:00 hodin <,>
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu Pomezí nad Ohří <.>
<br> Upravený a Krajským úřadem Karlovarského kraje posouzený návrh Územního plánu Pomezí nad Ohří
a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území je vystaven k veřejnému nahlédnutí:
<br> - na Obecním úřadu Pomezí nad Ohří,Pomezí nad Ohří č.p.18,a
- způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.pomezinadohri.cz pod odkazem: Úřední deska <,>
<br> nebo
- na Městském úřadu Cheb,odboru stavebním a životního prostředí,náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 <,>
<br> v kanceláři č.33,a
- způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.cheb.cz pod odkazem: Radnice > Úřední deska >
<br> Projednávané územní plány <.>
<br> v termínu do 7.10.2019 <.>
<br> Upozornění:
Námitky proti návrhu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných
staveb,veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti (dále jen dotčené osoby),a to
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.Zároveň k tomuto termínu může každý uplatnit své
připomínky <.>
Dotčené osoby uplatňující námitky,musí uvést jejich odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotč...

Načteno

edesky.cz/d/3208286

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz