« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Veřejná vyhláška - oznámení (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1868 - Veřejná vyhláška.pdf [0,69 MB]
PRA HA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PR A G U E MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> PRA G A ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRA G
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o projednání návrhů zadání změn,vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s š 47 ve spojení s 5 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územním plánování,oznamuje projednání návrhu zadání změn vlny 18 Územního pk'mu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „návrhu zadání změn“) <.>
<br> Pořízení změn vlny 18 ÚP SÚ HMP bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl.m.Prahy č.7/24 ze dne 23.5.2017 a usnesením č.8/15 ze dne 20.6.2019 <.>
<br> Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn je zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m Prahy,Jungmannova 35/29,Praha 1,vdobě od 20.8.2019 do 19.9.2019 včetně <.>
<br> Vtéže době je vsouladu s š 47 odst.2 a 5 20 stavebního zákona návrh zadání změn vystaven kveřejnému nahlédnutí:
<br> — způsobem umožňujícím dálkoyy' přism - na internetové adrese www.praha.eu v sekci O městě —> Budoucnost města —> Odbor územího rozvoje —> Změny územního plánu (Aktuálně pořizované zněny ——»Změny 18)
<br> http:/szwwpraha.eu/jnp/cz/o meste/MagistraI/odborV/bdbor uzemni/iu rozvoje/u zemni planovani/zmeny uzemni/10 planu/aktualne porizovane zmeny/index.html
<br> - vtištěné podobě - vkanceláři č.346 UZR MHMP,Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1,v pondělí od 9.00 do 17.00 hod <.>,ve středu od 9.00 do 18.00 hod <.>,ostatní pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení veřejně vyhlášky — oznámení o projednání návrhu zadání nněn,tj.do 19.9.2019 Včetně,může každý v souladu sš 47 odst.2 stavebního zákona uplatnit své písemné připomínky <.>
<br> Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání změn mohou dotčené orgány a MMR ČR jako nadřízený orgán uplatnit vyjádření,ve kterém uvedou požadavky na Obs...

Načteno

edesky.cz/d/3199790

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz