« Najít podobné dokumenty

Obec Zlončice - Uzavření průjezdu obcí - 31.8.2019 (9:45 - 15:00)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zlončice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Celá vyhláška ke stažení 
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E
odbor správních činností a dopravy
Kojetická 1028,277 11 Neratovice
<br>
Spis.zn.: MěÚN/070949/2019 Paní
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
IČ: XXXXXXXX
Karsova XXX
<br> XXX XX Kralupy nad Vltavou
ID DS: nhzyrfj
<br> Č.j.: MěÚN/072647/2019
Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Tel:
E-mail:
<br> XXX XXX XXX
olga.hrabalova@neratovice.cz
<br>
Neratovice dne 12.8.2019
<br> Počet stran: 5
Příloha: 2/5 (Situace - DIO)
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Neratovice - odbor správních činností a dopravy,jako věcně a místně příslušný
<br> úřad obce s rozšířenou působností,vykonávající podle § 66 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění
pozdějších změn a doplňků,přenesenou působnost,stanovenou mu ustanovením § 124 odst.1 a 6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu“),a po předchozím písemném
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,postupem podle § 77 zákona o silničním provozu,a využití
ustanovení části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších změn a doplňků (dále
jen „správní řád“),vydává toto:
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY <,>
<br>
kterým se stanovuje
<br>
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br>
(podle ustanovení § 77 z.č.361/2000 Sb <.>,v platném znění)
<br>
na pozemní komunikaci – silnice č.III/2429,silnice č.III/0082 a místních komunikacích <,>
definovaných pozemky parc.č.487/2,p.č.468/1,p.č.469/1 a p.č.489/3 v k.ú.Zlončice (655376)
<br> v obci Zlončice (531511) <,>
<br> v rámci akce: „Zlončické veselí 2019“
<br>
Článek 1
Zadavatel,zhotovitel,důvod,termín a místo úpravy
<br>
<br> 1.Zadavatel: Obec Zlončice,IČ: 00510572,Zlončice 40,278 01 Kralupy nad Vltavou
<br> Organizátor: Obec Zlončice,IČ: 00510572,Zlončice 40,278 01 Kralupy nad Vltavou
<br> 2.Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při
akci „Zlončické veselí 2019“
<br> 3.Přechodná úprava provozu se povoluje...

Načteno

edesky.cz/d/3198967

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zlončice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz