« Najít podobné dokumenty

Obec Zbůch - Mikroregion Radbuza - Zpráva nezávislého auditora, účetní závěrka za rok 2018, Závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zbůch.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání ' -' ' hospodaření “
<br> Mikroregion Radbuza,IČO 69456101 za rok 2018
<br> I <.>
<br> Všeobecně úda'e
<br> Svazek Obcí: Mikroregion Radbuza '-
<br> Sídlo: náměstí T.G.Masaryka 1,334 41 Dobřany IČO: 69456101
<br> Předseda výkonné rady: Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Auditorská společnost: SAFIR Audit CZ,sro.Sídlo: Na Ostrově 4/13,26601- Beroun - Závodí IČ: 27149501
<br> Jednatel: Ing.- XXXXXXX XXXXXXX
<br> Místo přezkoumání:- kancelář Mikroregionu Radbuza,náměstí T.G.Masaryka ],Dobřany
<br> Přezkoumání se uskutečnilo: leden 2019
<br> Přezkoumané období: '1.1.2018 —'31.12.2018
<br> Přezkoumání provedl: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> II <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení _5 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb.: údaje o ročním hospodaření tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst 2 a 3 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů ato: ' - -
<br> a)
<br> ' 15) <.>
<br> C)
<br> a)
<br> Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Finanční operace,týkajici'se tvorby a použití peněžních fondů “Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> Peněžní operace týkající se sdružených prostředků Vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> Finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví \
<br> Hospodaření a nakládání sprostředky poskytnutými zNárodního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> g) Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímú'řOz'poč-tu,k rozpočtům ' krajů,obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a dalším osobám
<br> Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 52 odst.2 zákona č.420/2004 Sb <.>,jsou dále oblasti:“ '
<br> a) Nakládání a hospodaření s majetkem ve Vlastnictví úze...
zde ke stažení
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU RADBUZA za rok 2018
<br> Název Mikroregion Radbuza
<br> Adresa nám.T.G.M.1,334 41 Dobřany
<br> IČO 69456101
<br> V souladu s § 43 zákona 128/2000 Sb.o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu <,>
<br> společně se zprávou o přezkoumání hospodaření <.>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů (v tis.Kč)
<br>
<br> Ćíslo
<br> řádku RS RU Skut
<br> Rozdíl
<br> Skut-RU
<br> tis.Kč
<br> Třída 1 -Daňové příjmy 4010 0 0 0 0
<br> Třída 2 -Nedaňové příjmy 4020 199 452 433 -19
<br> Třída 3 -Kapitálové příjmy 4030 0 0 0 0
<br> Třída 4 -Přijaté dotace 4040 1383 2929 4144 1215
<br> Příjmy celkem (před konsolidací) 4050 1582 3381 4577 1196
<br> Konsolidace příjmů 4060 40 40 1392 1352
<br> PŘÍJMY CELKEM PO
<br> KONSOLIDACI 4200 1542 3341 3185 -156
<br> Třída 5 -Běžné výdaje 4210 1689 2789 3805 1016
<br> Třída 6 -Kapitálové výdaje 4220 0 635 634 -1
<br> Výdaje celkem (před konsolidací) 4240 1689 3424 4439 1015
<br> Konsolidace výdajů 4250 40 40 1391 1351
<br> VÝDAJE CELKEM PO
<br> KONSOLIDACI 4430 1649 3384 3048 -336
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 4440 -107 -43 137 180
<br>
<br> 2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,obcí <,>
<br> státním fondům,Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
<br>
Poř <.>
<br>
Od koho,popis
<br> Příjmov
á
<br> položka
<br> rozlišení
(OdPa-
<br> Orj-Org,<.> )
<br> %
dotace
<br>
Přijato
<br> 1.KÚPK – mob.soc.buňka 231 11 4222 58,97 311 000
<br> 2.KÚPK – venkovský cestovní ruch 231 11 4122 66,70 100 000
<br> 3.KÚPK – dotace na manažera 231 11 4122 12,60 50 000
<br> 4.KÚPK – cyklo dotace 231 11 4222 80,00 192 000
<br> 5.MPSV – tábory 231 17 4116 95,00 463 311,4
<br> 6.příspěvek na dopravu tábory Stod 231 11 4121 6,99 10 000
<br> 7.příspěvek na soc.buňku Kvíčovice 231 11 4221 2,84 15 000
<br> 8.příspěvek na soc.buňku Chotěšov 231 11 4221 0,57 3 000
<br> 9.příspěvek na soc.buňku Tlučná 231 11 4221 3,97 21 000
<br> 10.příspěvek na soc.buňku Merklín 231 11 4221 3,40 18 000
<br> 11.příspě...
zde ke stažení
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ROK 2018
<br> MĚSÍC 12
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná mista)
<br> IČO 69456101
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Radbuza
<br> náměstí T.G.Masaryka 1 334 41 Dobřany
<br> |.Rozpočtové příjmy
<br> Fin2-12M
<br> Paragraf Položka
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku
<br> %RS
<br> %RpZ
<br> 1 2 3
<br> 0000 0000 0000 0000 0000 3299 3299 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6330 6330
<br> 4116 4121 4122 4221 4222 2111
<br> 2111 2112 2133 2141
<br> 4134
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 500 000,00 464 000,00 403 311,43 Neinv.přijate transfod obcí 843 000,00 1 420 000,00 1 4153 360,00 Neinv.přijaté transient krajů 150 000,00 150 000,00 lnvest,přijaté transfod obcí 352 000,00 217 000,00 Investpřijaté transfod krajů 503 000,00 503 000,00 Příjz poskytsiužeb a výrobků 63 000,00 62 250,00 Ostzáležitosti vzdělávání 63 000,00 62 250,00 Příjz poskytslužeb a výrobků 180 000,00 360 000,00 356 135,00 Příjz prodeje zboží 5 010,00 5 010,00 302,00 Příjmy z pronájmu mov.vécí 12 000,00 22 000,00 13 350,00 Činnost mistni správy 197 010,00 387 010,00 369 787,00 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 645,91 Obec.přij.a výd.z ňn.operací 2 000,00 2 000,00 645,91 Převody z rozpočtových účtů 40 000,00 40 000,00 1 391 328,39 Přev.v|.fondům v rozp.úz.úrov.40 000.00 40 000,00 1 391 328,39
<br> Příjmy celkem 158201000 3301010.00 457668273
<br> 92,7 168,4
<br> 197,9 0,0 111,3 157,7 32,3 32,3
<br> „**nr
<br> **iůt
<br> 209.3
<br> 99.9
<br> ' 100.0
<br> 100,0 01,0 100,0 98,8 08,8 98,9 0,0 60,7 95,5 32,3 32,3
<br> ttnkt
<br> *iiii
<br> 135,4
<br> FENIX.Výkaznictví 8.51.001 Strana 1 Tisk: 06.02.2019 15:03:29
<br> IČO: 69456101
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR
<br> Mikroregion Radbuza
<br> (v Kč) sestavený k 31.12.2018
<br> "Rozpočtové výdaje
<br> Paragraf Položka
<br> Schválený rozpoče...

Načteno

edesky.cz/d/3198577

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zbůch      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz