« Najít podobné dokumenty

Obec Uhřičice - účetní závěrka obce Uhřičice za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Uhřičice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výroční zpráva hospodaření MŠ
Výroční zpráva 2018
<br> Organizace: Mateřská škola Uhřičice,okres Přerov,příspěvková organizace 752 01 Uhřičice 111
<br> IČ: 75029740
<br> Výroční zpráva hospodaření organizace
<br> za rok 2018
<br> Zřizovatel: Obec Uhřičice
<br> Statutární orgán: XXXXXXXX XXXXXXXXX,ředitelka
<br> Vytvořil: lng.XXXXXXX XXXXXXXXXX strana X.Vytvořeno dne XX.X.XXXX
<br> Výroční zpráva 2018
<br> Mateřská škola Uhřičice provozuje mimo hlavní činnosti i činnost doplňkovou,která zahrnuje stravování cizích strávníků <.>
<br> System zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.563í1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou 410/2009 Sb.a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb.Účetní data jsou zpracována externě na počítači svyužítím SW VlS Plzeň.Postup zpracování účetních XXX a výběr
<br> mezi účetními metodami upravuji vnitřní účetní směrnice <.>
<br> S účinností od 1.1.2010 nabyla účinnosti vyhláška č.410/2009,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrane účetní jednotky.Tato vyhláška stanoví rozsah vedení účetnictví pro vybrané účetní jednotky,mimo jiné i územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.V souladu s touto
<br> vyhláškou rozhodl zřizovatel Obec Uhřičice o vedení účetnictví v organizaci ve zjednodušeném rozsahu <.>
<br> Součástí výroční zprávy je i návrh organizace na rozdělení hospodářského výsledku příslušného účetního období.Schválená výroční zpráva a výsledek hospodaření jsou podkladem k proúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení.přídělú do fondů či odvodu finančních prostředků zňzovateíí <.>
<br> Vsouladu s novou vyhtáškou č.220í2013 Sb.je nutné,aby zřizovatel schválil nebo neschválit účetní závěrku organizace a dle 511 vyhlášky o úkonu schválení nebo neschválení sepsal schvalující orgán protokol s náležitostrní danými vyhláškou.Dotčená účetní jednotka a schvalující účetní jednotka organiz...
výkaz zisku a ztrát
Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jed notka: Název: Obec Uhřičice Sídlo: Uhřičice 111
<br> IC: Právní forma:
<br> 00636657 ÚSC
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2019 9:08:08
<br> 1 2 4 Číslo Název položky su BĚŽNÉ ÚČEiTNÍ OBDOBÍ MItÍULÉ ÚČIIETNÍ OBDOBÍ
<br> pOEOŽky Hlavní činnost [ Hosp.činnost Hlavni činnost | Hosp.činnost A.NAKLADY CELKEM 8 649 825,72 0,00 7 077 724,24 0,00 ].Náklady z činnosti 7 586 551,32 0.00 5 953 049,74 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 274 901,38 0,00 225 784,51 0,00 2.Spotřeba energie 502 171 295,15 0,00 272 746.00 0.00 3,Spotřeba jiných neskladovatelných dodavek 503 0.00 0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 1 800,00 0,00 9 684.00 0,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0.00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 000 0.00 0,00 0,00 \.8.Opravy a udržování 511 470 504,00 0,00 654 849,50 0,00 9.Cestovné 512 9 447,00 0,00 10 585,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 27 114.00 0.00 25 315,00 0,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0.00 000 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 1 730 452,34 0,00 1 083 279,38 0,00 13.Mzdové náklady 521 2 437 169,00 0,00 2 208 428,00 0,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 696 247,00 0,00 628 405,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 1 600,00 0,00 0,00 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitosti 532 0.00 0.00 000 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 21 000,00 0,00 2 500,00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penale 542 10 000.00 0.00 0.00 0.00 24.Dary a jiná bezúplatná předáni 543 54 836,00 0,00 57 579,00 0,00 “'" 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00 27.Tvorba f...
výkaz FIN
Ministerstvo financí ČR L schváleno Č.j.111/138 224/2002
<br> Fin2-12M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oscí sestavený k XX.XX.2018 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO:
<br> 2018
<br> 12
<br> 00636657
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Uhřičice,Uhřičice 111
<br> |.Rozpočtové přijm
<br> Daragraf Položka Text SChVálený ROZPOČet VýSledek Od \.rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 0000 1111 Daň 2 Příimů fyz— 05013 Placená mám 1 400 000,00 1 596 819,00 1 596 818,56 0000 1112 Daň Z Přijmu fy? OSUb Placená PUPIEWK 160 000,00 38 000,00 37 665,49 0000 1113 Daň Z Přijmu fyz- DSDb vybíraná srážkou 130 000,00 148 671,00 148 670,04 0000 1121 Daň 2 Příimů DfáV- 05% 1 500 000,00 1 401 510,00 1 364 377,03 0000 1122 Daň Z Přijmu pfáV- osob za 01303 60 000,00 54 530,00 54 530,00 0000 1211 Daň Z Přidané hanOTy 2 700 000,00 3 362 991,00 3 362 990,10 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 1 000,00 1 00000 305360 0000 1340 Poplatek za provoz Systému KD 220 000,00 205 949,00 199 160,00 0000 1341 Poplatek ZE PSU 2 000,00 2 000,00 1 050,00 0000 1343 Poplatek ze užívání veř.prostr.1 000100 2515 000 0000 1361 Správní Poplatky 2 848,00 2 848,00 1 770,00 0000 1381 Daň Z hazardním her 18 152,00 39 152,00 39 102,53 0000 1382 Zrušený odv.z loterií & pod.her kromě 30 000.00 25,85 25,85 “' 0000 1511 Daň Z "emOVitýCh VĚCÍ 900 000,00 959 966,00 959 965,26 0000 4111 Nl př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 70 887100 70 887100 0000 4112 Nl př.transf.ze str.v rám.souh.dotv 0,00 138 60000 138 50000 0000 4116 Ost.NI př.transfer.ze státního rozp.0:00 1 433 849,00 1 433 84900 0000 4122 N'- Př- tfanSf- od krajů 0,00 31 700,00 31 700,00 0000 4218 Ost.př.transfery ze státního rozpočtu 106 309,00 300 54350 800 54350 0000 **** 7 231 309,00 10 289 069,50 10 242 012,96 1019 Ost.zem.a pot.činn.a rozvoj 1019 2131 Příjmy Z pronájmu pozemku 40 000,00 47 952,00 47 951,20 1019 **** 40 000,00 4...
rozvaha
Rozvaha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> účetní jednotka: IC: 00636657 Název: Obec Uhřičice Právní forma: ÚSC Sídlo: Uhřičice 111 Předmět činnosti: veřejná správa Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 6.2.2019 9:07:48 1 | 2 | 3 4 Číslo Název položky su účemí oeooei PO'OŽ'W BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO I—KOREKCE [ NETTO AKTIVA 44 098 271 „23 12 901 324,77 31 196 946,46 31 500 852,85 CELKEM A.Stálá aktiva 36 909 757,27 12 893 870,77 24 015 886,50 22 974 183,50 i.Dlouhodobý nehmotný majetek 545 384.30 159 536,30 385 848,00 270 094,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0.00 0,00 0,00 0,00 3.Ocenitelné práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4,Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 159 536,30 159 536,30 0,00 0,00 \.<.> a 6.Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 385 848,00 0,00 385 848,00 270 094,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9,Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 ll,Dlouhodobý hmotný majetek 34 759 878,66 12 572 840,16 22 187 038,50 21 261 089,50 1,Pozemky 031 4 525 479,00 0,00 4 525 479,00 4 526 659,00 2,Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3,Stavby 021 23181 351,20 8 785 434,00 14 395 917,20 14 252 030,20 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 3 826 866,80 1 096 919,00 2 729 947,80 1 833 080,80 movitých věcí 5.Pěstitelské oelky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6,Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 690 487,16 2 690 487,16 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 535 694,50 0,00 535 694,50 504 119,50 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 145 200,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,...
příloha
Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> Příloha
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00638657 Název: Obec Uhřičice Právní forma: ÚSC Sídlo: Uhřičice 111 Předmět činnosti: veřejná správa Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2019 9:08:35 A.1.jinformace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Iinformace podle % 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Od roku 2011 došlo k zásadní změně v oblasti účtování transferů.Za transfery se považují veškeré dotace,granty,příspěvky i finanční dary <.>
<br> V souvislosti s novelou vyhlášky 410/2009 Sb.& novelou ČSÚ 703 se změnil význam účtových skupin 5? a 67.Poskytnuté transfery se účtuji do nákladů na účet 572 přijaté transfery do výnosů na účet 672,investiční přijaté transfery na účet 403 <.>
<br> K 31.12.2011 byly zaúčtovány oprávky k dlouhodobému majetku
<br> Došlo ke změnám v inventarizaci v návaznosti na vyhlášku č.270/2010 o inventarizaci <.>
<br> L" * 336 sociální a zdravotní pojištění byl rozdělen na účet 336 sociální pojištění a 337 zdravotní pojištění <.>
<br> \;.<.> avaznosti na změnu CSU č.708 - odpisování dlouhodobého majetku byla hranice významnosti změněna na zbytkovou hodnotu <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Popis čin ností.které účetní jednotka provozuje:
<br> Hlavní činnost - v členění dle vyhlášky č.323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě <.>
<br> Učetní a finanční výkazy - jejich druh,popis a způsob sestaveni je stanoven vyhláškou č.410/2009 Sb <.>
<br> Opravné položky k pohledávkám dle vyhlášky 410/2009 Sb.tvoří účetní jednotka k 31.12.daného účetního období.Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří <.>
<br> Učetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné položky v hodnotě do 20 tis.Kč a pravidelně se opakující platby <.>
<br> Od roku 2012 účetní jed...
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc
SpZn.: KÚOK/39804/2018/OK/7710 Počet listů: 8
Č.j.: KUOK 6381/2019 Počet stran: 8
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Uhřičice za rok 2018 <,>
<br> IČ 00636657
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 24.9.2018 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 5.2.2019 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Uhřičice za rok 2018 dne 5.9.2018.Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 5.2.2019 <.>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Uhřičice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2018 - 31.12.2018
<br> Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXXXXX - starosta
XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>
<br> ZÁVĚR
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Uhřičice za rok 2018
<br>  nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 1...
inventarizační zpráva
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
<br> '
<br> Učelni jednotka:
<br> Obec: UI IŘIČIC'H
<br> IČ : 00636657
<br> Datum zpracování : 18.1.2019
<br> Den zahájení inventarizace : 7.1.2019
<br> Den ukončení inventarizace : 18.1.2019
<br> Den„ ke kterému byla inventarizace provedena : 31.12.2018
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.:! vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.Inventarizační činnosti :
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při iiwcntarizaei byla dodržena <.>
<br> Podpisy členil inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s_iinými osobami proběhla.Termín prvotní inventury byl dodržen <.>
<br> 1.2.Proškolcní členil inwntarizační komise
<br> Proškolení proběhlo v Inulovč obecního úřadu dne 4.1.2019.přítomni byli všichni členové,na důkaz byly připojeny podpisy o zápisu z instruktáže.Součaisli „školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ove:.n ání skutečnosti a součinnost zaměstnanců <.>
<br> Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> 1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům <.>
<br> Bez přijatých opatření <.>
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za
<br> majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech.Skutečný stav byl porovnám na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury.Rozdílová
<br> inventura nebyla provedena <.>
<br> 2.Výsledek inventarizace:
<br> Účet : účetnictví skutečnost rozdíl 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 159 536.30 159 536.30 0,- 078 Oprávky k účtu 01...
interní audit
Obec Uhřičice Uhřičice 111,752 01 Kojetín Protokol č.1/2019
<br> o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu 5 13 odst.1 zákona č.32012001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na 5 15 zákona č.55211991 Sb <.>,o státní kontrole (dále jen „kontrolaí')
<br> V Uhřičicích dne 10.1.2019 Kontrolovaný: Obec Uhřičice Kontrolující: Finanční výbor Zastupitelstva obce Uhřičice ve složení:
<br> lng.XXXXXXXXX XXXXXX - předseda Finančního výboru Rudolf Smetana— člen Finančního výboru XXXXXXX XXXXXX — člen Finančního výboru
<br> Předmět kontroly:
<br> 1) Kontrola plnění a čerpání rozpočtu k 31.12.2018
<br> 2) Provedené úpravy rozpočtu k 31.12.2018
<br> 3) Kontrola vyúčtování dotací sportovním oddílům a neziskovým organizacím za rok 2018
<br> 4) Kontrola vyúčtování dotace na volby prezidenta republiky <.>
<br> 5) Kontrola vyúčtování dotace na volby do Zastupitelstev obci a do Senátu Parlamentu ČR <.>
<br> Průběh kontroly:
<br> Finanční výbor se zaměřil na čerpání plnění rozpočtu roku 2018 a na úpravy rozpočtu roku 2018.Ktomu účelu vytiskla hlavní účetní obce Výkaz hodnocení plnění rozpočtu obce kdatu 31.12.2018.Vtomto výkazu potom finanční výbor porovnával rozdíly mezi schváleným rozpočtem po změnách,to je rozpočtem upraveným rozpočtovými opatřeními a výsledkem od počátku roku 2018,což je plnění nebo čerpání rozpočtu od počátku roku.Byly kontrolovány všechny paragrafy i položky.Finanční výbor zjistil,že rozpočet je v průběhu roku průběžně upravován rozpočtovými opatřeními.Plnění a čerpání rozpočtu je bez závad <.>
<br> Dále byla provedena kontrola vyúčtování dotací sportovním oddílům a neziskovým organizacím za rok 2018.Byla provedena kontrola účetních dokladů.Kontrola proběhla bez závad <.>
<br> Dále byla provedena kontrola vyúčtování dotace na volbu prezidenta republiky,dotace na volby do Zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR <.>
<br> Dotace na volby prezidenta republiky byla přijata ve výši ...
FKSV
Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinností vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy za r.2018
<br> V naší obci máme vnitřní kontrolní systém vybudován od června roku 2002.Je tvořen směrnicí o zabezpečení zákona o finanční kontrole,seznam osob pověřených veřejnoprávní kontrolou,včetně pověření pro hlavní účetní,správce rozpočtu,a pověření pracovníka pro průběžnou řídící a následnou řídící kontrolu.Spolupracujíi zastupitelé,kteří se zúčastňují vzdělávacích seminářů <.>
<br> Provádíme řídící kontrolu jako předběžnou,průběžnou a následnou.Následnou kontrolu provádíme výběrovým způsobem <.>
<br> Vnitřní kontrolní systém je založen na kontrole plnění zákonných opatření,na kontrole tvorby a plnění rozpočtu,rozpočtových opatření,závěrečného účtu a na vypracování a kontrole plnění vnitřních organizačních a kontrolních směrnic.Systém vnitřních směrnic je průběžně vyhodnocován a současně se jeví jako přiměřený a účinný <.>
<br> Řídící kontrolu provádí po věcné stránce a v souladu se záměry obce a usneseními zastupitelstva starosta,jako příkazce hospodářských operací.Kontrolu hospodářských operaci jako správce rozpočtu a účetní provádí účetní obce <.>
<br> Řídící kontrola je prováděna před zahájením hospodářské operace,vjejím průběhu a po jejím ukončení (závěrečné vyhodnocení) <.>
<br> Hospodářské operace se provádějí na základě objednávek smluv,dále z rozhodnutí starosty,nebo zastupitelstva a jsou doloženy účetními doklady podle zákona o účetnictví,takže nedochází k problémům při jejich zaúčtování <.>
<br> V roce 2018 došlo k porušení rozpočtové kázně tím,že obec neoprávněně použila prostředky poskytnuté z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 150 000,-Kč ode dne 7.4.2018 do dne 26.6.2018.Za dobu trvání porušení rozpočtové kázně vyměřil správce daně obcí podle ustanovení 5 22 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,penále ve výši 12 000,—Kč.Na základě písemné žádosti byla dne 25.6.2018 rozhodnutím Zastupitelstva Olomouckého kraje č.02/11/59/2018prominuta v plné výš...

Načteno

edesky.cz/d/3195653

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Uhřičice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz