« Najít podobné dokumenty

Obec Uhřičice - účetní závěrka MŠ za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Uhřičice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výkaz zisku a ztrát
Výkaz zisku a ztráty
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Uhřičice,okres Přerov,příspěvková organizace
<br> Uhřičice 111 752 01
<br> příspěvková organizace
<br> IC: 75029740
<br> Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení
<br> sestavená k: 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení:30.01.2019 12:01:44
<br> 1 2 3 4
<br> Číslo Název položky Syntetický BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
<br> položky účet Hlavní činnost Hosp.činnost Hlavní činnost Hosp.činnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 1992723,99 281378,48 1716459,88 302964,91
<br> I.Náklady z činnosti 1992723,99 281378,48 1716459,88 302964,91
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 141555,10 140552,40 137387,26 153126,60
<br> 2.Spotřeba energie 502 90179,00 13264,00 75430,00 21107,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskl.dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 22145,00 15175,00 5214,00 13729,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 248,00 44,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 136388,84 13174,00 123517,84 17272,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1173897,00 67828,00 995465,00 71700,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 391813,75 22769,25 337597,09 19674,91
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 31671,30 1637,83 29172,69 290,40
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,...
rozvaha
Rozvaha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Uhřičice,okres Přerov,příspěvková organizace
<br> Uhřičice 111 752 01
<br> příspěvková organizace
<br> IC: 75029740
<br> Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení
<br> sestavená k: 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení:30.01.2019 12:06:02
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Číslo Název položky Syntetický BĚŽNÉ MINULÉ
<br> položky účet BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIVA CELKEM 1602448,14 1013890,59 588557,55 542883,04
<br> A.Stálá aktiva 1130846,59 1013890,59 116956,00 128008,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1130846,59 1013890,59 116956,00 128008,00
<br> 1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Stavby 021 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí 022 132613,00 15657,00 116956,00 128008,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 998233,59 998233,59 0,00 0,00
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0...
příloha
Příloha
<br> ZÁKLADNÍ
<br> Mateřská škola Uhřičice,okres Přerov,příspěvková organizace
<br> Uhřičice 111 752 01
<br> příspěvková organizace
<br> IC: 75029740
<br> Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení
<br> sestavená k: 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení:30.01.2019 17:20:41
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3.zákona (TEXT)
<br> Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Od 1.1.2010 účtuje účetní jednotka podle vyhlášky č.410/2009 a souvisejících českých účetních
<br> standardů 701-710 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> ÚJ vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.Účtování zásob: způsob A,vedl.nákl.pořízení se
<br> neúčtují.Zásoby se oceňují průměrnými cenami.DHM je evidován nad 40tis Kč.Drobný HM od 3tis Kč do
<br> 40tis Kč včetně v operativní evidenci,je účtován při pořízení na účet 558.DNM je evidován nad
<br> 60tis Kč.Drobný NM od 7tis Kč do 60tis Kč včetně v operativní evidenci (účet 558).V podrozvaze je
<br> evidován drobný HM od 500 Kč do 3tis Kč včetně (účet 902).Drobný NM od 500 Kč do 7tis Kč včetně je
<br> evidován v operativní evidenci (účet 901).V podrozvaze je evidován majetek ve výpůjčce.Organizace
<br> ve své vnitřní směrnici upravila přepočet cizí měny na Kč formou běžného kurzu.Přepočty mezi
<br> měnami nebyly použity.Reprod.pořizovací XXXX XXXXXX použita,ani metody ekvivalence.Majetek a
<br> závazky nebyly přepočítávány na reálné hodnoty.Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené <.>
<br> Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
<br> Strana: 1
<br>
<br> Příloha
<br> ZÁKLADNÍ
<br> Mateřská škola Uhřičice,okres Přerov,příspěvková organizace
<br> Uhřičice 111 752 01
<br> příspěvková organizace
<br> IC: 75029740
<br> Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení
<br> sestavená k: 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení:30.01.2019 17:20:49
<br> A.4.I...
výroční zpráva hospodaření MŠ
Výroční zpráva 2018
<br> Organizace: Mateřská škola Uhřičice,okres Přerov,příspěvková organizace 752 01 Uhřičice 111
<br> IČ: 75029740
<br> Výroční zpráva hospodaření organizace
<br> za rok 2018
<br> Zřizovatel: Obec Uhřičice
<br> Statutární orgán: XXXXXXXX XXXXXXXXX,ředitelka
<br> Vytvořil: lng.XXXXXXX XXXXXXXXXX strana X.Vytvořeno dne XX.X.XXXX
<br> Výroční zpráva 2018
<br> Mateřská škola Uhřičice provozuje mimo hlavní činnosti i činnost doplňkovou,která zahrnuje stravování cizích strávníků <.>
<br> System zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.563í1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou 410/2009 Sb.a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb.Účetní data jsou zpracována externě na počítači svyužítím SW VlS Plzeň.Postup zpracování účetních XXX a výběr
<br> mezi účetními metodami upravuji vnitřní účetní směrnice <.>
<br> S účinností od 1.1.2010 nabyla účinnosti vyhláška č.410/2009,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrane účetní jednotky.Tato vyhláška stanoví rozsah vedení účetnictví pro vybrané účetní jednotky,mimo jiné i územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.V souladu s touto
<br> vyhláškou rozhodl zřizovatel Obec Uhřičice o vedení účetnictví v organizaci ve zjednodušeném rozsahu <.>
<br> Součástí výroční zprávy je i návrh organizace na rozdělení hospodářského výsledku příslušného účetního období.Schválená výroční zpráva a výsledek hospodaření jsou podkladem k proúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení.přídělú do fondů či odvodu finančních prostředků zňzovateíí <.>
<br> Vsouladu s novou vyhtáškou č.220í2013 Sb.je nutné,aby zřizovatel schválil nebo neschválit účetní závěrku organizace a dle 511 vyhlášky o úkonu schválení nebo neschválení sepsal schvalující orgán protokol s náležitostrní danými vyhláškou.Dotčená účetní jednotka a schvalující účetní jednotka organiz...

Načteno

edesky.cz/d/3195652

Meta

Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Uhřičice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz