« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žabovřesky - Rozhodnutí o umístění stavby "SEK Brno-Tábor"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žabovřesky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o umístění stavby "SEK Brno-Tábor"
Úřad městské části města Brna
<br> Brno – Žabovřesky
Odbor stavební
<br> 616 00 B R N O,Horova 28
<br>
<br>
Spisová značka: STU/02/04658/19/SVEJ
Číslo jednací MCBZAB 10696/19/OS/SVEJ
<br>
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> E-mail:
<br> XXXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,fax: XXX 213 615
<br> stavebni@zabovresky.cz
<br>
<br> V Brně dne 13.8.2019
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Úřad městské části Brno - Žabovřesky,odbor stavební,jako stavební úřad (dále jen „stavební úřad“)
<br> příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v územním
<br> řízení posoudil podle ustanovení § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění
<br> stavby,kterou dne 9.4.2019,doplněnou dne 13.6.2019,podala společnost UPC Česká republika,s.r.o.<,>
<br> IČO 00562262,se sídlem Závišova č.p.502/5,140 00 Praha 4-Nusle,zastoupená společností InfoTel <,>
<br> spol.s r.o <.>,IČO 46981071,se sídlem Novolíšeňská č.p.2678/18,Líšeň,628 00 Brno 28,dále
<br> zastoupenou Michalem Šírou,nar.14.5.1992,bytem Zlatá Hora č.p.1239,684 01 Slavkov u Brna (dále
<br> jen žadatel“),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle ustanovení § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> o umístění stavby nazvané:
<br> „SEK Brno - Tábor“
<br> - novostavba veřejné podzemní komunikační sítě,nových kabelových rozvodů optické sítě společnosti
UPC Česká republika,s.r.o <.>,umístěné v chodníku podél komunikace ul.Veveří,mezi křižovatkami
<br> ul.Veveří s ul.Mučednickou a Tábor a ul.Veveří s ul.Pod kaštany – zařízení 2 ks HDPE trubek
<br> s optickým kabelem v celkové délce cca 200 m uložené do pískového lože do výkopu o hloubce 50 –
<br> 135 cm,s plasto...

Načteno

edesky.cz/d/3195380

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žabovřesky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz