« Najít podobné dokumenty

Město Mirotice - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mirotice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mezi městem Mirotice a městem Písek
KRAJSKÝ orma llillllllllllillllljjjjjjjjjjjj
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor legislativy a vnitřních věcí Oddělení správní
<br> U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 Ceské Budějovice
<br> Naše č.j_; KUJCK 92488/2019 ř _ f „_ ( ; Sp.zn.: OLVV-správ.91819/2019/malovcova SO - '“ Á %.ýŽJ/Q) ' Vyřizuje: JUDr.XXXXX XXXXXXXXX,„W;/fy _ ff/Áy,;,<.> „,Í Telefon: 386 720 228 ' - _ „ _ - př.7! 57 5 E-mail: malovcova©kraj-iihocesky.cz ' ' " ' Datum: 15.8.2019
<br> Vypraveno: 15- 3- 2019
<br> Rozhodnutí
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor legislativy a vnitřních věcí,odděleni správní jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a 5 160 odst.5 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 5 o u h I a s i
<br> suzavřením veřejnoprávní smlouvy ze dne 8.8.2019 uzavřené podle 5 105 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve věci výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků mezi městem Pisek,IČ: 00249998,Velké náměstí 114/3,397 19 Písek,zastoupeným Mgr.Evou \lanžurovou,starostkou města a městem Mirotice,IČ: 00249840,náměstí Mikoláše Alše 18,398 01 Mirotice,zastoupeným Martinou Mikšičkovou,starostkou města <.>
<br> Odůvodnění
<br> Krajský úřad obdržel dne 13.8.2019 žádost o udělení souhlasu s uzavřením výše uvedené veřejnoprávní smlouvy ze dne 8.8.2019.Podle této smlouvy budou orgány města Písek na základě & 105 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,vykonávat ve správním obvodu města Mirotice veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům města Mirotice účinnými právními předpisy.Doručením uvedené žádosti bylo ve věci dle 5 44 odst,1 správního řádu zahájeno správní řízení.Vzhledem ke skutečnosti,že žádosti se v plném rozsahu vyhovuje a účastníci řízení se tohoto práva rovněž výslovně vzdali,nebylo nutno před vydáním rozhodnutí postupovat dle g 36 od...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mirotice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz