« Najít podobné dokumenty

Obec Velký Osek - MěÚ Kolín, Odbor dopravy - Kolaudační řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velký Osek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kolaudační řízení most na Volárnu
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Krajská správa a údržba silnic Stř.kraje,p.o <.>
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 80690/19-vol
OD vol 15111/2019
<br> XXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
vladimir.volf@mukolin.cz
<br>
IČ: 00066001
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
0/0
<br>
Datum: 12.08.2019
<br>
<br>
K O L A U D A Č N Í S O U H L A S
<br>
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů a § 16 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů,po přezkoumání žádosti o kolaudační souhlas,doložené dle § 122 odst <.>
1 stavebního zákona,vydává Krajské správě a údržbě silnic Stř.kraje,p.o <.>,se sídlem Zborovská 11 <,>
150 21 Praha 5,IČ 00066001,podle § 122 odst.1 stavebního zákona kolaudační souhlas ke stavbě
„III/3287 Velký Osek – most ev.č.3287-1“ na pozemcích p.č.624/2,625/1,625/2,625/3,635/4 <,>
776/2,964 a 965 v k.ú.Velký Osek.Stavební povolení pro uvedenou stavbu bylo vydáno MěÚ Kolín
odborem dopravy opatřením pod č.j.MUKOLIN/OD 108855/18-vol ze dne 30.11.2018,které nabylo
právní moci dne 5.1.2019 <.>
<br> Závěrečná kontrolní prohlídka stavby se uskutečnila dne 12.8.2019.Dle protokolu z této byla
stavba provedena bez vad a nedodělků podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení
pouze s drobnými odchylkami zaznamenanými ve stavebním deníku a v projektové dokumentaci
skutečného provedení stavby.Stavebník zároveň doložil podklady dle § 122 odst.1 stavebního
zákona a dle přílohy č.12,části B,vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Podmínky
stavebního povolení byly dodrž...

Načteno

edesky.cz/d/3193440

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velký Osek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz