« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu.pdf
Městský úřad Strakonice
<br> Odbor do rav,„ „ " y URAD MESTYSE CESTICE ZNAKON a.s.Č,<.> iw Spisový znak Sousedovicc 44 “"U ' 01122 hůl/Cl 6211 _ ".Došlo Počet listu 386 01 Strakonlce._ _ 1 !.-03- 21319 a IC.26018035 _ _ _ „ „ Lprac vatel _ Po etpříloh / listu prlloh man (Že/“all,damy/a 4 1 Naše značka: Vyřizuje: ] ' Uaturň.MUST/03518452019FOD-T0d Rodová 383 700 290 9.srpna 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Strakonice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný úřad podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) podle š 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ,Dl Strakonice č.j.KRPC-105131-1/ČJ-2019- 020706 ze dne 7.8.2019
<br> s t a n o v u j e žadateli: firmě Znakon a.s <.>,Sousedovice 44,386 01 Strakonice,iC: 26018055
<br> přechodnou úpravu provozu _ na silnici č.11/170,č.Ill/17016 a místních komunikacích v Cesticích
<br> zdůvodu provedení opravy místní komunikace (parkoviště — náves) vČesticích,a to na dobu od 19.8.2019 do 8.9.2019 za těchto podmínek:
<br> 1) Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu DlO.které je přílohou tohoto stanovení <.>
<br> 2) Užité dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.Bude rozmístěno před zahájením stavebních prací odbornou firmou v souladu s požadavky TP 65 a TP 66 — „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a s ohledem na umístění stávajícího dopravního značení (nutnost dodržení minimální vzájemné vzdálenosti DZ — mimo obec alespoň 30 m,v obci nejméně 10 m) <.>
<br> 3) Společné uspořádání DZ najednom sloupku musí odpovídat požadavkům TP 65.Zejménaje nutné dbát na to,aby každá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení pro ú...

Načteno

edesky.cz/d/3193331

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz