« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Usnesení z 6.ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

66.pdf
Obec Hostašovice
<br> č.j.: 6 ZO—Us Dne: 24.6.2019
<br> USNESENÍ
<br> 6.řádného zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice konaného dne 24.června 2019 v 17,30 hodin v zasedací místnosti OU v Hostašovicích
<br> Zastupitelstvo obce Hostašovice přij ímá ze svého 6.řádného zasedání toto usnesení:
<br> 1.ZO schvaluje program 6.zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu <.>
<br> 2.ZO volí A.návrhovou komisi ve složení předseda: ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,člen XXXX XXXXXXX B,za ověřovatele zápisu: Rostislava Moščáka a Mgr.Vratislava Výtejčka
<br> 3.ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva ob- ce
<br> 4.ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2018 včetně příloh a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2018.'
<br> 5.ZO bere na vědomí hospodaření obce za období od počátku roku do 31.5.2019,ve kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 6 402 016,29 Kč a výdajů ve výši 7 183 754,51 Kč <.>
<br> 6.ZO schvaluje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,účetní závěrku obce Hos- tašovice k 31.12.2018.Protokol o schválení účetní závěrkyje přílohou k usnesení <.>
<br> 7.ZO v souladu s ustanovením 33; 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a podle ; 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,a) bere na vědomí zprávu odboru kontroly KÚ Moravskoslezskěho kraje o výsledku jedno- rázového přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 b) souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2018,ve kterém bylo dosaženo příjmů celkem po konsolidaci ve výši 14 555 778,78 Kč výdajů celkem po konsolidací ve výši 1 l 294 950,21 Kč a hospodářský výsledek ve výši 3 485 735,34 Kč a jeho převod na účet 432—nerozdělený zisk minulých let <.>
<br> 8.a,ZO podle 5 27 odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních roz— počtů v platném znění,schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové o...

Načteno

edesky.cz/d/3192757

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz