« Najít podobné dokumenty

Obec Dobřejovice - Zápis č.10 ze řádného zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobřejovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.10 ze řádného zasedání ZO
oBEc DOBŘEJOV|CE,Na Návsi 26,25L 01 Dobřejovice,lČ: oo24o3-41'
<br> Zápis č.10
<br> z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice
konaného dne 25.6.2ot9 od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích <.>
<br> Přítomni: XXXXXXXX XXXXXXXX,lng.XXXXX XXXXXXXX,lng.XXX XXXXXXX,Martĺn Joza,XXX XXXXXX <,>
Bc.Zbyněk Kudláček,XXXXX XXXXXXXXX,lng.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXX
<br> omluveni: občané obce Dobřejovice v počtu cca X lidé <.>
<br> t.ZAHÁJEN í zAsEDÁN í zAsTU P|TELSTVA
<br> Zasedání Zastupĺtelstva obce Dobřejovĺce (dále,<,> zastupitelstvo") bylo zahájeno v ].8:00 starostou obce
Martinem Sklenářem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu $93 odst.].zákona
o obcích,informace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Dobřejovĺce
od 17 ' 6' 2019.Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce <.>
Starosta dále konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva (Jan Krejčí se z jednání omluvil)
a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné <.>
Starosta dále informoval všechny přítomné,že je z veřejného zasedání pořizován audiozáznam,ktenÍ bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce <.>
<br> tt.URčENí zAPtsoVATELE A oVĚŘoVATELŮ
<br> Starosta navrhl určit zapisovatelem zápisu lng' Jana Chvátala,k návrhu nebyly vzneseny protinávrhy <.>
Návrh usnesení č'.2oL9 l LoloĹ:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednání zastupitelstvo obce Dobřejovice lng' Jana
Chvótala <.>
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno <.>
<br> Starosta dále navrhl určit ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva obce Dobřejovice zastupĺtele Pavlu
Mikuškovou a XXXXXXXXX Bezoušku.K návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy <.>
Návrh usnesení č'.2ot9 l Lo l 02:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zápisu z jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice poní
Pavlu Mikuškovou o XXXX XXXXXXXXX Bezoušku <.>
Výsledek hlasování: pro X proti X zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno <.>
<br> ttt.PRoGRAM zAsEDÁNí...

Načteno

edesky.cz/d/3192272

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobřejovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz