« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO V,2017 6,11.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO V,2017 6,11.pdf
Zápis č.V/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 6.11.2017
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.20 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 30.10.2017 v 11:00 hod a sejmuta 6.11.2017 v 17:00 hod (příloha č.1).Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu Veroniku Lemberkovou,Jiřího Škvrnu a zapisovatele Alenu Mervartovou <.>
<br> * * *
<br> Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.Jednotlivé body zůstanou v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
1) Kontrola usnesení ZO III/2017 a IV/2017
2) Plán inventur 2017
3) Schválení směrnic Obce Dolany 1-18/2017
4) Žádost o odkup části obecního pozemku č.323 v KÚ Dolany
5) Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády 318/2017
6) Rozpočtové opatření č.6,7 a 8
7) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Kontrola usnesení ZO III a IV/2016 ze dne 3.4.2017
 Kanalizace ve Svinišťanech – Uzavřena smlouva č.DS2017/02338 o poskytnutí dotace z
<br> rozpočtu Královéhradeckého kraje na doplnění kanalizac...

Načteno

edesky.cz/d/3192085

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz