« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO IV,2016 6,6.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO IV,2016 6,6.pdf
Zápis č.IV/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 6.6.2016
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.20 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 27.5.2016 a sejmuta 6.6.2016 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že
přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta určil ověřovatele zápisu Radoslava Všetečku,Veroniku Lemberkovou a zapisovatele Alenu
Mervartovou <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.Jednotlivé body zůstanou v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
1) Kontrola usnesení ZO III/2016 ze dne 4.4.2016
2) Schválení učetní závěrky 2015 PO ZŠ a MŠ Dolany
3) Schválení učetní závěrky 2015 Obce Dolany
4) Schválení závěrečného účtu 2015
5) Veřejnoprávní smlouva OS/ODSH-0168/2016 s Městem Jaroměř
6) Prodej obecního pozemku stpč.2335 v KÚ Dolany
7) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Kontrola usnesení ZO II/2016 ze dne 29.2.2016
<br>  DSO Jaroměřsko – Kanalizace Dolany – Čáslavky.Probíhá uzavírání smluv na stočné <.>
 Kanalizace ve Svinišťanech – Obec podala žádost o dotaci z rozpočtu Králov...

Načteno

edesky.cz/d/3192076

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz