« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zápis ZO V,2015 1,6.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO V,2015 1,6.pdf
Zápis č.V/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
konaného dne 1.6.2015,od 17:15 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v17.20 hodin starostou
obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo v souladu s § 92
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO podle § 93 odst.1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to vyvěšena 25.5.2015 v 14:00 a sejmuta 1.6.2015 v 17:00 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č <.>
2) konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva),takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta určil ověřovatele zápisu Veroniku Lemberkovou,XXXX XXXXX a zapisovatele Alenu Mervartovou <.>
<br> * * *
Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu a navrhl změnit pořadí jednotlivých bodů z důvodu závady
na počítači.Jednotlivé body zůstanou v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací
zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Program jednání
1) Koupě pozemků LV č.321v KÚ Dolany - schválení kupní smlouvy
2) Schválení zhotovitele „Kanalizační přípojky DOLANY – ČÁSLAVKY“
3) Schválení závěrečného účtu 2014
4) Kontrola usnesení ZO IV/2015 ze dne 4.5.2015
5) Rozpočtové opatření č.2
6) Různé
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje předložený program zasedání:
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> V 17:30 se dostavil zastupitel XXXXXXXX XXXXXXXX a byla mu vysvětlena situace <.>
<br> * * *
<br> Bod 1 – Koupě pozemků LV č.321v KÚ Dolany - schválení kupní smlouvy
<br> Starosta předložil...

Načteno

edesky.cz/d/3192068

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz