« Najít podobné dokumenty

Obec Kyjov - ZČ2 ÚP Kyjov - čistopis (PDF, 4.36 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyjov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZČ2 ÚP Kyjov - čistopis (PDF, 4.36 MB)
OBSAH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KYJOV :
<br> OOP text
<br> A1 Výkres základního členění území 1:5000
<br> A2 Hlavní výkres 1:5000
<br> A3 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1:5000
<br> B1 Textová část územního plánu s vyznačením změn text
<br> B2 Textová část zpracovaná projektantem text
<br> B3 Textová část zpracovaná pořizovatelem text
<br> B4 Koordinační výkres 1:5000
<br> B5 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5000
<br> PŘÍLOHY ODŮVODNĚNÍ:
<br> Opatření obecné povahy <,>
kterým se vydává Změna č.2 Územního plánu Kyjov
<br> PŘÍLOHY VÝROKOVÉ ČÁSTI:
<br>
<br> 00P Opatření obecné povahy,kterým se vydává Změna č.2 Územního plánu Kyjov s t rana 1 z 7
<br> O B E C K Y J O V
Kyjov 17,580 01 Havlíčkův Brod https://obeckyjov.cz/
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,KTERÝM SE VYDÁVÁ OOP ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KYJOV
<br>
<br>
V Ý R O K O V Á ČÁ S T
<br>
Zastupitelstvo obce Kyjov,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
<br> územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
<br>
v y d á v á
<br> za použití § 43 odst.4 a § 55 odst.2 stavebního zákona,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006
<br> Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti a § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>
<br>
t u t o Z m ěn u č.2 Ú z e m n í h o p l á n u K y j o v <,>
<br>
který nabyl účinnosti dne 28.10.2008 <.>
<br>
<br> Z á v a z n á č á s t ú z e m n ě p l á n o v a c í d o k u m e n t a c e s e m ěn í n á s l e d n ě :
<br>
VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> 1.Kapitola 1 „Vymezení zastavěného území“ Textové části Územního plánu Kyjov (dále jen
„Textové části“) se mění následně:
<br> a) Datum 1.3.2008 se nahrazuje datumem 30.9.2018 <.>
<br> b) Slovo „šestnácti“ se nahrazuje slovem „patnácti“ <.>
<br> c) Výměra 21,20 ha se nahrazuje výměrou 21,63 ha <.>
<br>
<br> 00P Opatření obecné povahy,kterým se vydává Změna č.2 Územního plánu Kyjov s t rana ...

Načteno

edesky.cz/d/3191847

Meta

EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyjov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz