« Najít podobné dokumenty

Obec Kacákova Lhota - Zápis č.3/2019 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7.8.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kacákova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.3/2019 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7.8.2019
1
<br> Obec Kacákova Lhota,Kacákova Lhota 48,506 01 Jičín <,>
tel.493 555 415,IČ 00578371,e-mail: kacakovalhota@seznam.cz
<br> Zápis 3/2019 ze dne 7.8.2019
<br> z veřejného zasedání obecního zastupitelstva,konaného v úřadovně OÚ od 19:00 hod
<br> Program:
<br> 1) Projednání žádosti obce Kacákova Lhota o bezúplatný převod pozemku p.č.386/3 k.ú <.>
<br> Kacákova Lhota (ze státu na obec Kacákova Lhota – pozemek u školky)
<br> 2) Projednání koupě pozemku p.č.46/2 manipulační plocha a st.110 zast.plocha a nádvoří
<br> (čekárna)
<br> 3) Schválení zápisu do kroniky za rok 2018
<br> 4) Různé
<br> 5) Diskuze
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Kacákova Lhota bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce
Jaroslavem Řehákem,který přivítal všechny přítomné <.>
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Vlasta Jandová,Ladislav
Kroutil
<br> Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu:
<br> Zapisovatel: Vlasta Jandová
<br> Ověřovatelé zápisu:Jana Vitíková,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje program veřejného zasedání a volí
ověřovateli Janu Vitíkovou a XXXXXXXXX Kroutila a zapisovatelem Vlastu Jandovou <.>
<br> Pro: X Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.1/OZ4/2019 bylo schváleno <.>
<br> Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 5 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§92 odst.Zákona o obcích) <.>
<br>
<br>
2
<br> 1) Projednání žádosti obce Kacákova Lhota o bezúplatný převod pozemku p.č.386/3 k.ú <.>
Kacákova Lhota (ze státu na obec Kacákova Lhota – pozemek u školky)
<br> Starosta seznámil přítomné s žádostí o převod pozemku p.č.386/3 k.ú.Kacákova Lhota (ze státu
na obec Kacákova Lhota).Jedná se o pozemek u školky,který bude využit jako dětské hřiště a pro
sportovní aktivity <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje žádost o bezúplat...

Načteno

edesky.cz/d/3191825

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kacákova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz