« Najít podobné dokumenty

Obec Planá - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 2019006- Oprava propustků Planá.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Planá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
zde
Příloha č.4
<br> ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
na veřejnou zakázku malého rozsahu
„OPRAVA PROPUSTKŮ - PLANÁ“
Název uchazeče,jeho sídlo a IČ: ………………………………………
<br> Výše specifikovaný dodavatel,čestně prohlašuje,že je způsobilým,jelikož
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k zákonu č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
<br> b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
<br> c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
<br> d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
<br> e) není v likvidaci,nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele <.>
<br> Je-li dodavatelem právnická osoba,musí podmínku podle § 74 odst.1 písm.a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,musí podmínku podle § 74 odst.1 písm.a) zákona splňovat
<br> a)
tato právnická osoba <,>
<br> b)
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
<br> c)
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele <.>
<br> Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
<br> a)
zahraniční právnické osoby,musí podmínku podle § 74 odst.1 písm.a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu <,>
<br> b)
české právnické osoby,musí podmínku podle § 74 odst.1 písm.a) zákona splňovat tato právnická osoba,každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,osoba zastupující tuto právnickou os...
zde
Smlouva o dílo
<br> 2019/6
uzavřená dle § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br> I.Účastníci smlouvy
<br> Objednatel
:
Obec Planá
Sídlo vč.PSČ
:
Planá 59,370 01 České Budějovice
Zastupuje
:
Ing.XXXXX XXXXXX,starosta
IČO
<br> :
XXXXXXXX
bank.spojení : Komerční banka,a.s <.>,pobočka České Budějovice <,>
<br> číslo účtu 36323231/0100
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing.XXXXX XXXXXX,+XXX XXX XXX XXX
(dále jen objednatel)
Zhotovitel
:
Sídlo vč.PSČ
:
zastupuje
<br> :
IČO
<br> :
DIČ
<br> :
bank.spojení
:
ve věcech technických oprávněn k jednání:
(dále jen zhotovitel)
<br> (objednatel a zhotovitel dále společně také XXX XXXX „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)
<br> II.Preambule
Zhotovitel se zavazuje,že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době.Objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení <.>
<br> Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava propustků Planá <.>
III.Předmět plnění – vymezení a účel díla
Předmětem plnění oprava 5 ks stávajících propustků DN400 na pozemku 1489/1 v k.ú.Planá u Českých Budějovic.Zhotovitel (uchazeč,se kterým bude podepsána smlouva) je povinen realizovat dílo dle zadávací dokumentace,která je přílohou Výzvy <.>
Předmětem plnění (díla) je také provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla,přičemž se zejména jedná o tyto činnosti:
· vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě,odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich vlastníkům,příp.správcům,vč.zajištění případných dohod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace stavby;
<br> · ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby;
<br> · potřebná výkopová povolení;
<br> · případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací,včetně úhrady poplatků;
<br> · zajištění ostrahy sta...
zde
Krycí list nabídky
Název zakázky: „OPRAVA PROPUSTKŮ- PLANÁ“
Identifikace uchazeče
<br> Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)
<br> Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)
<br>
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu)
<br> Místo podnikání popř.místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)
<br>
Právní forma
<br>
IČ / DIČ
<br>
Telefon
<br>
E-mail
<br>
Oprávněný zástupce / Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky
<br>
<br> Cenová nabídka
<br> 1.Nabídková XXXX XXX DPH
<br> Kč
<br> X.Nabídková cena včetně DPH
<br> Kč
<br>
V ……………………dne …………………….<.>
<br> razítko:
<br> ……………………………… <.>
<br> jméno a podpis oprávněného zástupce
zde
ÚPRAVA ČEL PROPUSTKÚ u STÁVAJÍCÍCH SJEZDÚ 1:100 (VZOR)
<br> PŘÍČNÝ ŘEZ A - A' PODÉLNÝ ŘEZ V OSE PROPUSTKU
<br> KAM Ummagggi 0.85 1.20 1.000.5 v 'Bm LÚZE 71.0.7th
<br> KAM.DLAŽBA TLO.2rn
<br> ( l \ W— _ |x! r 1 V M L,wm DLAŽBA & 0.2m ———“““"\ __di Žr- 539.42 din—q /'-/ L _ _ _j EFW-035 TLOV'5'“ »“ \HETFRÁH.:: mm 2012 as.—z :—.<.>,<.>.r 50325 xF4 - 1.00 050 1.00 Bf———_—__-* W—E “=)-Z"“ " “ ' Ř—Lrup—Á' SYEHNMSK LGZf n.C.1m,_ gg PRAH dtm—.ť PUDORYS c pa,-"25 xara
<br> HOSPODÁŘSKÝ SJEZD (SJEZD K NEMOVITOSTI)
<br> :Í [,» _/„ „KAM—%w _ PRÚMÉR TROUBY PROPUSTKU BUDE v soumou s PROPUSTKEM „.a.: Já" EU“? L'D'15m STAVAJICÍM,MINIMÁLNĚ VŠAK 40 cm ká : \! %; - v PRDBĚHU REALIZACE STAVBY BUDOU ZACHOVANY PŘISTUPY / < „„EELÉ'ŽALM K JEDNOTLIVÝM POZEMKÚM POMOC! FŘECHODOVÝCH A PŘEJEZDOVÝCH ! r :r/ " C m- ? *“ MÚSTKÚ (PŘÍPADNĚ LAVEK) | |.&.J _.A-„- -- „č <.>,533 ---_A ;: š 8 cr.__ __ LA.„ 1% _ _ Ě '— UJ % a LIJ ! _ ___—— x 9 „L- 0 $ m —— ___- m 2 stupeň dokumentace: ZJEDNODUSENA pD
<br> zodp.projakta nt: vypracoval:
<br> % Investor: Obec Planá,Planá 59,37001 Č.Budějovice
<br> i název projektu: formát: 1xA4
<br> J Silnice l/3 — oprava stávajících propustků datumi 08/2018 mista stavby: PÍEHá měřítko 1-50 stavební objekt: č.výkraau: č.paré:
<br> předmětvýkreaw PROPUSTEK DNAOD
<br> PROPUSTEK DN400
<br> I121 oprava propustku DN 400 » zvýšení bezpečnosti
<br> VZOROVÝ PÚDORYS PROPUSTKU
<br> 5000
<br> M1:50
<br> 2400
<br> 2000 400
<br> ŠIKMÉ čem PROPUSTKU 1:1 KOTEVNÍ TRNY DD sr.ŘÍMSY
<br> KRAJNICE VOZOVKY
<br> Z11d
<br> suERovÝ SLOUPEK — ČERVENÝ /
<br> VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM
<br> že TROUBA TZH - 0 401250
<br> osaonovÁNi
<br> ŠIKMÉ ČELD PROPUSTKU 1:2
<br> 2400
<br> 2000 400
<br> C! 0137<XF4
<br> ŽB TROUBA TZH - 0 400250
<br> STÁVAJÍCÍ SJEZD 2400
<br> STÁVAJICÍ PROPUSTEK — ROVNÁ čELA 400 2000 5000
<br> SANACE + ŘEzÁNl (REPLOFILACE) omezení LOMOVÝM KAMENEM no BETONU
<br> STÁVAJ ÍCÍ SJ EZ D
<br> Z11c \ SMĚROVÝ SLOUPEK - ČERVENÝ KRAJ mcg vozovm/
<br> STÁVAJÍCÍ VOZOVKA
<br> 2400
<br> STÁVAJ...
zde
Obec Planá
Planá 59,370 01 České Budějovice
-------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br>
Stránka 1
<br>
<br>
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Č.2019006
<br>
Název zakázky:
<br>
"OPRAVA PROPUSTKŮ - PLANÁ"
<br>
1.Identifikace zadavatele
<br>
<br> Název: Obec Planá
<br> Sídlo: Planá 59,370 01 České Budějovice
<br> IČ: 00581852
<br> DIČ: CZ00581852
<br> Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing.XXXXX XXXXXX,starosta obce
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX,+420 777 089 194
<br> Email: starosta@obecplana.cz
<br>
<br>
<br> 2.Přesné vymezení předmětu plnění a požadavků zadavatele
<br> 2.1.Zakázka se týká stavebních prací při realizaci akce “Oprava propustků – Planá“ <.>
<br> 2.2.Předmětem je řešení oprav spočívajících v odstranění stávajících 5 ks propustků DN400 na pozemku 1489/1 v k.ú <.>
<br> Planá u Českých Budějovic.Řešení opravy propustku DN400 je uvedeno ve zjednodušení PD viz.příloha č.1
<br> zadávací dokumentace <.>
<br> 3.Předpokládaná hodnota zakázky
<br> 3.1.Celková předpokládaná hodnota zakázky je 800 000,-- bez DPH <.>
<br> 4.Termín plnění
<br> 4.1.Požadovaný termín započetí díla je od 01.09.2019 a dokončení nejpozději do 31.10.2019 <.>
<br> 5.Záruční lhůta
<br> 5.1.Požadovaná záruční doba na realizované dílo je minimálně 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí
řádně dokončeného díla <.>
<br> 5.2.Ostatní ujednání týkající se záruční doby a odstranění případných reklamací je stanoven v návrhu smlouvy o dílo
(viz.Příloha č.3 Výzvy) <.>
<br> 6.Doba vázanosti nabídky
<br>
<br> Obec Planá
Planá 59,370 01 České Budějovice
-------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br>
Stránka 2
<br>
<br>
6.1.Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 60 kalendářních dnů ode dne vyhodnocení nabídek zadavatele <.>
<br> 7.Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
<br> 7.1.Celková nabídka bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu zakázky...
zde
Obec Planá
Planá 59,370 01 České Budějovice
--------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br> Stránka 1
<br>
<br>
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Č.2019006
<br>
NNáázzeevv zzaakkáázzkkyy::
<br>
""OOPPRRAAVVAA PPRROOPPUUSSTTKKŮŮ -- PPLLAANNÁÁ ""
<br>
<br>
<br> 1.Informace k zadávacímu řízení
<br> 1.1.Zadávací řízení se řídí zákonem č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek a Směrnicí upravující zadávání
zakázek malého rozsahu obce Planá projednanou a schválenou Zastupitelstvem obce Planá dne 19.12.2016 <.>
<br> 2.Identifikační údaje zadavatele
<br>
<br> Název: Obec Planá
<br> Sídlo: Planá 59,370 01 České Budějovice
<br> IČ: 00581852
<br> DIČ: CZ00581852
<br> Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing.XXXXX XXXXXX,starosta obce
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX,+420 777 089 194
<br> Email:
starosta@obecplana.cz,obec@obecplana.cz
<br>
<br>
<br> 3.Specifikace druhu a předmětu veřejné zakázky
<br> 3.1.Druhem této veřejné zakázky jsou stavební práce <.>
<br> 3.2.Předmětem zakázky je oprava 5 ks propustků,které se nacházejí podél silnice I/3 a MK IV.třídy 4d chodník Planá-
<br> letiště <.>
<br> 4.Místo plnění zakázky
<br> 4.1.Místem plnění zakázky je:
<br> Země Česká republika
<br> Kraj Jihočeský kraj
<br> Okres okres České Budějovice
<br> Obec obec Planá
<br> Parcela 1489/1 v k.ú.Planá u Českých Budějovic
<br>
<br> Obec Planá
Planá 59,370 01 České Budějovice
--------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br> Stránka 2
<br>
<br>
5.Zadávací dokumentace
<br> 5.1.Zadávací dokumentace je přílohou č.1 této Výzvy <.>
<br> 6.Požadavek na způsob zpracování a členění nabídkové ceny
<br> 6.1.Nabídková XXXX XXXX stanovena v členění:
<br> a) celková nabídková XXXX v Kč bez DPH <,>
<br> b) DPH <,>
<br> c) celková nabídková XXXX v Kč včetně DPH <.>
<br> X.X.Ceny uvedené v nabídce budou považovány za závazné a nepřekročitelné.Součástí cen musí být veškeré...

Načteno

edesky.cz/d/3191715

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   EIA   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Planá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz