« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Posuzování vlivů na životní prostředí "Umístění vysoce mobilní betonárky KAISER"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Posuzování vlivů na životní prostředí "Umístění vysoce mobilní betonárky KAISER"
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00RU02P*
KUPAX00RU02P
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení integrované prevence
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
Ze dne: 07.08.2019
Číslo jednací: KrÚ 60458/2019/OIP/VA
Spisová značka: SpKrÚ 59940/2019 OŽPZ OIP
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: simona.valentova@pardubickykraj.cz
Datum: 12.08.2019
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>
<br> – zahájení zjišťovacího řízení
<br> Krajský úřad Pardubického kraje v přenesené působnosti podle ust.§ 29 odst.1 zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,jako místně příslušný
správní orgán podle ust.§ 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů a jako příslušný úřad podle ust.§ 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen příslušný úřad
a zákon),Vám zasílá podle § 6 odst.7 informaci o oznámení zpracovaném podle přílohy č.3
k zákonu Ing.Miroslavem Vraným,Jindřišská 1748,530 02 Pardubice k záměru:
<br> Umístění vysoce mobilní betonárky KAISER <.>
<br> Oznamovatelem záměru je společnost FRISCHBETON,s.r.o <.>,IČ 40743187,se sídlem Kačírkova
982/4,158 00 Praha 5 (dále jen oznamovatel) <.>
<br> Podle ust.§ 6,odst.7 zákona Vám příslušný úřad sděluje,že záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 zákona <.>
<br> Obec Rokytno a Pardubický kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) zveřejní podle ust <.>
§ 16 zákona informace o oznámení a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení nahlížet,na svých
úředních deskách.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Obec Rokytno žádáme o písemné
vyrozumění o dni vyvě...

Načteno

edesky.cz/d/3189411


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz