« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1749 - Verejna_vyhlaska_Oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_vydani_zmen_vlny_14.pdf [0,34 MB]
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změn vlny 14
<br> Z 3186/14,Z 3187/14,Z 3188/14,Z 3189/14,Z 3190/14,Z 3191/14 <,>
Z 3192/14,Z 3193/14,Z 3194/14,Z 3195/14,Z 3198/14,Z 3199/14 <,>
Z 3202/14,Z 3203/14,Z 3206/14,Z 3211/14,Z 3213/14,Z 3215/14 <,>
<br> Z 3216/14,Z 3218/14 a Z 3219/14
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3186/14,Z 3187/14,Z 3188/14 <,>
Z 3189/14,Z 3190/14,Z 3191/14,Z 3192/14,Z 3193/14,Z 3194/14,Z 3195/14 <,>
Z 3198/14,Z 3199/14,Z 3202/14,Z 3203/14,Z 3206/14,Z 3211/14,Z 3213/14 <,>
Z 3215/14,Z 3216/14,Z 3218/14 a Z 3219/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání
návrhu uvedených změn <.>
<br> Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy
č.38/108,38/109,38/110,38/20,38/111,38/112,38/113,38/114,38/115,38/117 <,>
<br> 38/118,38/119,38/120 a 38/121 ze dne 14.6.2018,kterými byly schváleny návrhy na
pořízení těchto změn zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního
zákona <.>
Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
§ 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
změn platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
Změny ÚP vydávají ...

Načteno

edesky.cz/d/3188039

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz