« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Veřejná vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav
MAGISTRÁT MĚSTA XXXXX XXXXXXXX
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Komenského náměstí 61,XXXXX XXXXXXXX I,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Strana X z X Čj.: 62184/2019/VH/JiMa
<br> Spis.zn.: 50090/2019/VH/JiMa
<br> Č.j.: 62184/2019/VH/JiMa
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: jilemnicky@mb-net.cz
<br> Datum: 05.08.2019
<br>
Bechov – Město Dolní Bousov – oprava koryta náhonu + hrázka – žád.o staveb.pov.+ pov.k nakl.s vodami
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,a místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a dále
jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,oznamuje
všem známým účastníkům řízení,že podáním žádosti ze dne 17.06.2019 Města Dolní Bousov
se sídlem nám.T.G.Masaryka 1,294 04 Dolní Bousov,IČ 00237680,plnomocně zastoupeného
fyzickou osobou podnikající paní Petrou Bičišťovou,se sídlem 1.máje 423,294 41 Dobrovice <,>
IČ 06424180,bylo zahájeno řízení ve věci vydání stavebního povolení vodního díla a souvisejícího
povolení k nakládání s vodami:
<br>
<br> Bechov – oprava koryta náhonu
<br>
Stavba je navržena na pozemcích p.č.47/10,329/1,330/2 a 359 v k.ú.Bechov <.>
<br> Předložená projektová dokumentace řeší opravu koryta stávajícího náhonu v místní části Bechov <.>
Jedná se o bezejmenný vodní tok IDVT 10182531.Oprava spočívá v odtěžení nánosů a uvedení dna
XXXXXX do ideální nivelety.Dále dojde k odstranění přepadových potrubí,úpravě stávajícího vyústění
odvodnění komunikace,vybudování nové hrázky s možnos...

Načteno

edesky.cz/d/3179530

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz