« Najít podobné dokumenty

Obec Okrouhlá (Cheb) - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 02/2019 o poplatku za komunální odpad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Okrouhlá (Cheb).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obecne-zavazna-vyhlaska-02-2019.pdf
%
<br> OBEC Okrouhlá Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č.2/2019,o poplatku za komunální odpad
<br> Zastupitelstvo obce Okrouhlá se na svém zasedání dne 18.07.2019 usnesením č.4 bod č.usneslo vydat na základě & 17a odst.1 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a vsoutadu s š 10 písm.d).5 35 á š 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení Obec Okrouhlá touto vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad,který vzniká na území obce Okrouhlá.čl.2 Správa poplatku
<br> (1) Správu poplatku vykonává obec Okrouhlá <.>
<br> (2) Poplatníkem je každá fyzická osoba,při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti,kde vzniká komunální odpad.Jde-li o budovu,ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona,je plátcem toto společenství.Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníkyl <.>
<br> či.3 Sazba poplatku Sazba poplatku je stanovena na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících zrežimu nakládání skomunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených kodkládáni odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti <.>
<br> Nádoba Roční XXXX s DPH v Kč XX | XxXX dní XXX
<br> 80| týdně _ 1 435
<br> 80I kombinovaný 1 076
<br> 12011_xl4dní,_ „f_gl \ _ __:_LZOI týdně _ __ _ 1 734_ 120 | kombinovaný 1 301 240| 1x14 dní 1 824 240 | týdně 3 648 240| kombinovaný 2736 Jednorázový pytel s logem 100
<br> 1 ?; 17a odst.2 zákona č.185/2001,o odpadech a změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisu
<br> Čl.4 Splatnost poplatku
<br> (1) Plátce poplatku uhradí poplatek,jehož výše vpříslušném kalendářním roce,či jeho části,nepřevyšuje částku 1.000,- Kč,jednorázově do 31.03.příslušného kalendářního roku,případně do 15.dne měsíce následujícího po ohlášení změny rozhodné pro ...

Načteno

edesky.cz/d/3174734

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Okrouhlá (Cheb)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz