« Najít podobné dokumenty

Obec Píšťany - zápis ze zasedání ZO č. 5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Píšťany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis 5 e
Diskuze
<br> Pan Šmid — k žádosti o dotaci na herní prvky od společnosti ČEZ uvádí,že dotace na částku 950.000,-Kč byla odsouhlasena.Oslovil vybrané firmy s žádostí o projekt,které herni prvky budou na toto prostranství vhodné <.>
<br> Dále byla vznesena připomínka na zavedení elektrické energie na toto prostranství a vybudování veřejného osvětlení <.>
<br> Dále byl přednesen návrh na zavedení vody - hlavně na zalévání zelené <.>
<br> Zasedání 20 bylo ukončeno v 19.24 hodin <.>
<br> Zapsala: XXXXXXX XXXX
<br> \.Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXXX $““—G? CA |ng.XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX obce: Mgr.Hyšplerova' Iva mj) ' l
<br> V Píšťanech 27.3.2019
zápis 5 d
12) Pořízení notebooku Byla stanovena cenová hranice - 20.000,-Kč
<br> Hlasování: pro— 6 proti—0 zdržel se-O Usneseni: ZO Píšťany schválilo pořízení notebooku do částky 20.000,—Kč <.>
<br> 13)Různe 13.1.Zrušení Obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) o poplatku z ubytovací kapacity č.3/2011 ze dne 26.4 2011 <.>
<br> Hlasování: pro — 6 proti — 0 zdržel se — 0 Usneseni: ZO Píšťany schválilo zrušení OZV č.3/2011 <.>
<br> 13.2.Přijetí nové OZV č.2/2019,o místním.<.> p0p|atku z ubytovací kapacity.Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6,—Kč.Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br> Hlasování: pro— 6 proti —0 zdržel se—0 Usnesení: ZO Píšťany schválilo přijetí nové OZV č.2/2019 <.>
<br> 13.3.Vzájemná spolupráce mezi Mezinárodním veřejným přístavem Marina Labe a obcí Píšt'any <.>
<br> Na jednání 20 byl předsedajícím přečten dopis,od p.Cinka,který byl podán dne 27.3.2019,krátce před začátkem Veřejného zasedání 20.Tento dopis bude členům zastupitelstva rozeslán
<br> Dále bude tento dopis na žádost p.Cinka,vyvěšen na úředních deskách.* P.Cink se vyjádřil ke své žádosti s tím,že chce vyřešit staré nedostatky a požaduje sestavit „pracovní skupinu",která bude fungovat jako „spojka" mezi úřadem a Marinou <.>
<br> Starostka i zastupitelé se shodli,že je zbytečné zřizovat menší skupinu,projednání mezi Mezinárodním veřejným přístavem Marina Labe a obci <.>
<br> 13.4.Termíny zasedání 20
<br> Duben — 24.4.2019 pracovní 17.4.2019 červen - 26.6.2019 pracovní 19.6.2019
zápis 5 c
Hlasováni: pro— 6 proti —0 zdržel se—O
<br> Usneseni: ZO Píšťany schválilo vzdání se překupního práva na části pozemku p.č.<.> 271/1v k.u.Pišt'any <.>
<br> 8) Jednací řád obce Píšt'any
<br> Zastupitelé obce Píšt'any obdrželi Jednací řád před konáním zastupitelstva k jeho
<br> prostudování.Starostka obce navrhla schválit Jednací řád v tomto znění,s datem vydání 27.3.2019 <.>
<br> Hlasováni: pro—6 proti —0 zdržel se—O Usnesení: ZO Píšťany schválilo vydániJednaciho řádu s datem vydání 27.3.2019 <.>
<br> 9) Vybudování závětrné stěny (konteinery N.Pišt'anyl
<br> Starostka obce seznámila zastupitele s cenovými nabídkami na vybudování závětrné stěny.Dvé cenové nabídky: a) cca 10.000,-Kč — materiál dřevo
<br> b) cca 19.000,—kč —- materiál plast
<br> Zastupitelé se shodli na výběru materiálu (plast — delší životnost,nízké náklady na údržbu)
<br> Hlasování: pro — 6 proti — 0 zdržel se — 0 Usneseni: ZO Píšťany schválilo vybudování závětrné stěny v N.Píšťanech s cenovou nabídkou ve výši cca 19.000,-Kč <.>
<br> 10) Oprava křížku
<br> Byli osloveni 3 firmy na předložení cenové nabídky na opravu křížku.Předložen pouze jeden návrh 5 cenovou nabídkou ve výši 15.000,-Kč bez DPH <.>
<br> Hlasování: pro-6 proti —0 zdržel se—O
<br> Usneseni: ZO Píšt'any schválilo opravu křížku <.>
<br> 11) Pořízení plotostřihu
<br> Byla stanovená cenová hranice — 10.000,-Kč <.>
<br> Hlasování: pro—6 proti —0 zdržel se—O Usneseni: ZO Pišťany schválilo pořízení plotostřihu do částky 10.000,-kč <.>
zápis 5 b
2) Schválení programu
<br> Hlasování: pro — 6 proti -— 0 zdržel se — 0 Usnesení: Program dnešního jednání 20 byl schválen
<br> 3) Kontrola dříve přijatých usnesení
<br> Usnesení: Dříve přijatá usnesení žádná nebyla <.>
<br> 4) Proná'em ozemku.č.55 8 v k.ú.Píšťan
<br> Předsedající seznámil zastupitele s návrhy dvou zájemců o pronájem pozemku — pan Veselý a pan Cink <.>
<br> Pan Veselý by pozemek využíval pro soukromé účely (zahrada),jako majitel sousední nemovitosti <.>
<br> Pan Cink zažádalo pozemek z důvodu možnosti připojení se na kanalizaci.Předsedající nechal hlasovat zastupitele o žádosti pan'a Veselého <.>
<br> Hlasování: pro—5 proti — 1 zdržel se—O Usnesení: ZO Píšťany schválilo pronájem pozemku panu Veselému <.>
<br> IUI
<br> Při'etí daru ozemk
<br> Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem SÚS o převedení pozemku p.č.271/6 a p.č.271/7 v k.ú.Píšťany do majetku obce,formou daru <.>
<br> Hlasování: pro—6 proti -0 zdržel se—O Usnesení: ZO Píšťany schválilo přijetí pozemku p.č.271/6 a 271/7 v k.ú.Píšťany <.>
<br> Žádost o bezú Iatn " řevod ozemku.č.271 3 v k.ú.Píšťan
<br> Starostka informovala zastupitele,že žádost o převod tohoto pozemku do majetku obce,přišla od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Hlasování: pro — 6 proti -0 zdržel se—O Usnesení: ZO Píšťany schválilo žádost o bezúplatném převodu pozemku p.č.271/3 v k.ú.Píšťany
<br> 7) Předkupní právo na pozemek p.č.27111 v k ú.Píšťany
<br> Návrh na vzdání se předkupního práva části pozemku p.č.271/1 v k.ú.Píšťany,před pozemky p.č.63/7,63/8,63/9,63/10,63/11 a 63/1 v k.ú.Píšťany <.>
zápis 5 a
Obec Píšťany Zá is č.5 2018-2022
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Píšťany,které se konalo dne 27.3.2019 v budově OÚ.V 18.00 hodin bylo zahájeno zasedání <.>
<br> Jednání vedla starostka obce Mgr.XXX XXXXXXXXXX <.>
<br> Přítomno: X členů zastupitelstva Omluveni: X člen —- pi Kellerová Hosté: 13 —- pí Králová,p.Jerych,p.Mika,pí Pokorná,pí Selwesiuková,pi Zemanová <,>
<br> p.Bridl,pí Bártová,p.Bárta,pí Šmídová,p.Moravec,pí Holatova',p.Cink
<br> |.ZAHÁJENÍ Starostka obce přivítala přítomné členy zastupitelstva a hosty.Uvedla,že zasedání se usnášení schopné <.>
<br> II.PROGRAM Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schválení programu Kontrola dříve přijatých usnesení Pronájem pozemku p.č.55/8 v k.u.Píšťany Přijetí daru — pozemky p.č.271/6 a 271/7 v k.&.Píšt'any Žádost o bezúplatny převod pozemku p.č.271/3 v k.ú.Píšťany Předkupní právo na pozemek p.č.271/1 v k.ú.Píšťany Jednací řád obce Píšťany Vybudování závětrné stěny (kontejnery N.Pišťany)
<br>.Oprava křížku
<br>.Pořízení plotostřihu
<br>.Pořízení notebooku
<br>.Různé
<br> QPOHPWFWPP
<br> rar—\ HO'
<br> HH WN
<br> 1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXX Ověřovatelé: pí Šulcová,p.Krejza

Načteno

edesky.cz/d/3174615

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Píšťany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz