« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí ve věci medvěda hnědého

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

medved_mapa obcí.jpg (939.69 kB)
Pfi’loha k Zédosti o vyjimku podle § 56
zékona o ochrané pfl’rody a krajiny
<br>
<br>
: 1‘ 1% '.<.> ;\
W34,: V <,>
“Wig;.3 u <,>
<br> ’ Ostrava
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
‘./,'1‘,(I
<.>.s I.w' ‘r‘.4
I,<.> I 1",Ko Fivnice "
'l ' ‘ p I’ll)
1' NOV)? Jiél’n ‘fl l' <.>
<br> " *‘ fix 1
{’69,}? hentlé pod %{
<br>
<br> Radhoétém Jablunkov ’.~
(9' 1,go
Frydlant nad % 1 ' "‘
Ostravici ‘
Legenda V N
0 5 10 20 30 40 \:| CHKo <.>
E Kilometers 22 once 5 rozéifenou pasobnosti a potencialnim vyskytem mime CHKo
Veřejná vyhláška - medvěd hnědý.pdf (653.43 kB)
*KUMSX024WM1Q*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systém řízení kvality
a systém environmentálního řízení
a auditu
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
<br> Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,ve věci udělení výjimky
podle § 56 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších <.>
<br> Výroková část:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“)
jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000
Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle § 77a odst.5 písm.h) zákona
č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“),po provedeném
správním řízení podle zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),rozhodl takto:
<br> Moravskoslezskému kraji,se sídlem 28.října,702 18 Ostrava,IČO 708 90 692 (dále také jen „žadatel“) <,>
zastoupenému prof.Ing.Ivo Vondrákem,CSc <.>,hejtmanem kraje,jakožto účastníku řízení podle § 27 odst <.>
1 správního řádu se povoluje dle § 56 odst.1 a odst.2 písm.b) a c) ZOPK ze zákazů uvedených
v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů daných § 50 odst.1 a 2 ZOPK škodlivě
zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů,konkrétně ze zákazů rušení (včetně
plašení),odchytu (použitím narkotizační střely,odchytem do klece),držení,manipulace,převozu,telemetrii
a případného usmrcení - medvěda hnědého (Ursus arctos),který se pohybuje na území Moravskoslezského
kraje a je označen telemetrickým zařízením <.>
<br> Povolení výjimky je vázáno na splnění následujících podmínek:
<br>
1.Škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje (ruš...

Načteno

edesky.cz/d/3173504

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz