« Najít podobné dokumenty

Obec Lukavec u Hořic - Územní plán ...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lukavec u Hořic.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní plán ...
MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
<br>
<br>
<br> ZADÁNÍ
ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZNĚ
<br> BĚLOHRAD
<br>
<br>
<br> POŘIZOVATEL:
MĚSTSKÝ ÚŘAD LÁZNĚ BĚLOHRAD
<br> nám.K.V.Raise 35,507 81 Lázně Bělohrad
<br> zastoupený
<br> Společností pořizovatelů
<br> (výjimka č.j.: MMR-16422/2013-81 ze dne 30.5.2013,osvědčení č.800037993)
<br>
<br>
ZPRACOVATEL ZADÁNÍ:
Společnost pořizovatelů
<br> ve spolupráci s Ing.Pavlem Šubrem,určeným zastupitelem města Lázně Bělohrad
<br>
<br>
<br>
<br>
červenec 2019
<br>
<br>
<br> ____________________________________________________________________________________________________________
Zadání změny č.2 ÚP Lázně Bělohrad 2
<br>
<br>
OBSAH:
<br>
<br> A.Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce,vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu,včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území,v
požadavcích na změnu charakteru obce,jejího vztahu k sídelní struktuře a
dostupnosti veřejné infrastruktury <.>
<br> A.1.Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje <.>
<br> A.2.Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané
krajem,popřípadě z dalších širších územních vztahů <.>
<br> A.3.Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů,zejména z problémů
určených k řešení v ÚPD a případně z doplňujících průzkumů a rozborů <.>
<br> A.4.Požadavky na urbanistickou koncepci,zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn,včetně
vymezení zastavitelných ploch <.>
<br> A.5.Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury,zejména na prověření uspořádání
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn <.>
<br> A.6.Požadavky na koncepci uspořádání krajiny,zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn,včetně
prověření,ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb,zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona <.>
<br> B.Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rez...

Načteno

edesky.cz/d/3173416

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lukavec u Hořic      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz