« Najít podobné dokumenty

Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou - Příloha č. 1 k zápisu č. 9 ze dne 1.8.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1 k zápisu č. 9 ze dne 1.8.2019
Z0 [/0 A0 5 4
<br> 22.zékladna vrtulnikového letectva
<br>
<br> 1'
5i Sedlec,Vicenlce u Nlmllté md Oslnvon.PSC 675 71
V Sedleci due 24.éervencc 2019
Véicny pane stamsto <,>
<br> n3 zékladé usnesenl vlédy Ceské republiky (31510 287 2: due 29.dubna 2019 se ve dnech
0d 29.srpna do 20.zAfl 2019 uskuteén! n3 €12ng CR mezinérodm’ vojenské cviéeni
AMPLE STRIKE 2019 <.>
<br> Hlavnimi misty cviéen! budou vojensky vicvikovy presto: Boletice,22.713le
vrtulnfkového letectva Sedlec,Vioenice uNémém‘.mad Oslavou (22.erL),21.zékladna
taktického letectva Céslav (21.211).Piclety letecké tccl-miky do vojenského prostoru budou
provédény z 22.2VrL a z 21.zTL <.>
<br> Nejintenzivnéjfi letové fisili je plfinovéno v pracovnich dnech 0d 2.zéfi do 13.L411 2019 v (Ease
09.00 bod.at 23.00 bod.Ve duech pracovnlho klidu mfiie (10th k pfeletfim letecké techniky
mezi operaénimi pmstory.Lety v noanich hodinéch budou omezeny na minimum <.>
<br> Blifli informaoe o cviéeni,véemé techniky a vzdu§nych prostorfi,budou prfibéiné
zvefejflovény na webovych sminkzich www,1;flgm§sl.mxy.cz a na facebooku <.>
<br> Uvédomuji si,is kaidé podobné aktivita mamené uxéité omezeni pro obyvatele a ubezpeéuji
Vés,ie ze strany fldicfl'lo $111131: cviéeni budou podnilmuty v§ec1my kroky k tomu,aby pi‘ipadny
negativnl vliv byl co nejmengi.RM bych V55 také poiédal o informovz'mi obéanfi ve VaSi
pfisobnosti 0 1(0an tohoto cviéeni <.>
<br> Zirovel‘i si Vés dovoluji poiédat o 050an setkini n V58 na mankémlobecnim lihdé <.>
Vpi‘ipadé Vdeho zijmn o 050an schfizku Vis “dim o vybér vhodného terminu
(konkrétnfllo dnu a pi‘edpokhidaného éasu) v tydnu od 12.— 14.arpna 1019.Vémi
vybrani tannin mi,proshn,potvrd’te nejpozdéji do 2.:rpna 2019.V pflpadé,ie Vim
fidny z uvedenych taminl‘i nevyhovuje.bndou infer-mace ke cviéeni Ample Strike 2019
mlfiny elektronicky <.>
<br> Konmkmi osobou vtém zfleflmsti je Ing.Stépénka Tfileté,tel: 973 438 208,mobil:
725 540 037 <.>
<br> Té§im se na setkéni s Vémi
<br> S zdmvem «V
W m
<br> Velitel
plukovnik gSt.g.XXXXXX XXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3173380

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz