« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitetlky Základní školy a Mateřské školy Hostašovice, příspěvkové organizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

65.pdf
OBEC HOSTAŠOVICE
<br> 741 01 Nový Jičín
<br> Telefon: 556750464 fax: 556750269 Bankovní spojení: KB Nový Jičín 23624801/0100 IČO: 00600725
E mail: starosta@hostasovice.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Hostašovice na základě § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním <,>
<br> středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> a v souladu s vyhláškou č.107/2019 Sb <.>,o náležitostech konkursního řízení a konkursních
<br> komisích,vyhlašuje
<br>
<br> konkurzní řízení
<br> na pracovní místo ředitele/ředitelky
<br> Základní školy a Mateřské školy Hostašovice,příspěvková organizace
<br>
Požadavky:
<br> - předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č <.>
563/2004 Sb.O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,uvedených v §3 a §52 <,>
<br> - znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů <,>
- organizační a řídící schopnosti <,>
- občanská a morální bezúhonnost <,>
- dobrý zdravotní stav <.>
<br>
<br> Náležitosti přihlášky:
<br> Jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,místo trvalého pobytu,případně adresa pro
<br> doručení poštou,datum a podpis (vhodné je uvést e-mail,datovou schránku,mobilní telefonní
<br> číslo) <.>
<br>
<br> Přílohy k přihlášce:
<br> 1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce,případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení) <,>
<br> 2) doklad o průběhu zaměstnání formou čestného prohlášení a délce pedagogické praxe
včetně pracovního zařazení (např.pracovní smlouvy,potvrzení zaměstnavatelů atd.) <,>
<br> 3) strukturovaný profesní životopis opatřený datem a podpisem uchazeče <,>
4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max.5 normostran <,>
5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) <,>
6) originál,popř.ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního
<br> místa ř...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz