« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - DSO Landštejn - závěrečná zpráva 2017 + zpráva auditora (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet VL Dačice za rok 2017.doc [0,06 MB]
Z á v ě r e č n ý účet za rok 2017 Vodovod Landštejn,Krajířova 27/I,380 01 Dačice
<br> l/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
Příjmy
Schválený
rozpočet
<br>
Upravený rozpočet
Skutečnost
<br> Nedaňové příjmy
16 040 890,00
16 356 800,00
16 357 163,85
<br> Přijaté transfery
0,00
26 860 400,00
26 860 400,00
<br> Příjmy celkem
16 040 890,0
43 217 200,00
43 217 563,85
<br> Výdaje
<br>
<br>
Ostatní osobní výdaje
240 000,00
240 000,00
232 800,00
<br> Pojistné sociální
55 000,00
55 000,00
52 500,00
<br> Pojistné zdravotní
22 000,00
22 000,00
18 900,00
<br> Drobný hmotný majetek
30 000,00
0,00
0,00
<br> Nákup materiálu
0,00
15 000,00
7 652,00
<br> Studená voda
0,00
102 000,00
101 120,00
<br> Elektrická energie
0,00
60 000,00
53 191,00
<br> Výdaje na pořízení inf <.>
50 000,00
15 000,00
15 000,00
<br> Nájemné
1 000,00
1 000,00
2,00
<br> Nákup ostatních služeb
120 000,00
470 000,00
433 109,00
<br> Opravy a udržování
1 300 000,00
1 910 000,00
1 906 767,61
<br> Cestovné
10 000,00
0,00
0,00
<br> Pohoštění
10 000,00
10 000,00
6 326,00
<br> Programové vybavení
500 000,00
603 790,00
603 790,00
<br> Budovy,stavby
36 314 162,00
46 791 771,00
46 714 218,22
<br> Služby peněžních ústavů
3 000,00
4 000,00
3 595,70
<br> Platby daní a poplatků st.rozpočtu
2 500 000,00
-5 172 317,75
-5 172 317,75
<br> Platby daní
0,00
2 500 000,00
2 166 830,00
<br> Výdaje celkem
41 155 162,00
47 627 243,25
47 143 483,78
<br> Saldo příjmů a výdajů
<br>
-3 925 919,93
<br>
<br>
<br>
<br> 2/ Účelové fondy
<br> VL netvoří účelové fondy <.>
<br> 3/ Vyúčtování finančních vztahů <.>
VL v roce 2017 přijal dotace:
Jč.KÚ – Kč 3 581 400,00 - dotace byla v roce 2017 vyčerpána
MZe - Kč 23 279 000,00 - dotace byla v roce 2017 vyčerpána <.>
<br> 4/ Doplňující informace o majetku VL <.>
<br> Přírůstek a úbytek majetku za rok 2017
Druh majetku
Stav
<br> K 01.01.2016
Přírůstek
<br> Za rok 2017
Úbytek
<br> Za rok 2017
Stav
<br> K 31.12.2017
<br> DNM
0,00
499 000,00
0,00
499 000,00
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majete...
landštejn zpráva 2017.rtf (002)[2].pdf [0,13 MB]
1
<br> Zpráva nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření
<br> Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů
<br> vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení § 42 zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle
<br> ustanovení §10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.") <.>
<br> pro dobrovolný svazek obcí
<br> Vodovod Landštejn
<br> Za období od 01.01.2017 do 31.12.2017
<br>
<br> 2
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“):
<br> Plénum dobrovolného svazku obcí,předseda svazku
<br> Adresát : Vodovod Landštejn
Krajířova 27/I
38001 Dačice
<br> <.>
Název přezkoumávaného subjektu:
<br> Vodovod Landštejn
<br> IČ: 60817771
DIČ: CZ60817771
<br> Auditor
<br> XXXX XXXXX
Branná XXX
XXX XX Třeboň
<br> IČ: 15794300
DIČ: CZ6310232291
Oprávnění KAČR: 1494
<br> Ověřování provedl: XXXX XXXXX,oprávnění KAČR č.XXXX
<br> Za DSO přítomni: p.XXXXX XXXXXXXX,jednatel
p.XXXXXXX XXXXX
<br> Místo přezkoumání: Úřad Města Nová Bystřice
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
- Dílčí přezkoumání proběhlo dne 31.01.2018
- Závěrečné přezkoumání proběhlo dne 07.05.2018
<br> II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb.<,>
údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst.2 a 3
zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů,a to:
<br>
<br> 3
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se
rozpočtových prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti DSO <...

Načteno

edesky.cz/d/3170042

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz