« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Veřejná vyhláška - oznámení (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1614 - vyhlaska_VP_bez_SEA_final.pdf [0,34 MB]
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změny
<br> Z 3222/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> (MČ Praha 7,MČ Praha - Troja; lávka v oblasti Císařského ostrova - Trojská lávka)
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání
veřejného projednání návrhu uvedené změny <.>
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.38/77
ze dne 14.6.2018,kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným
způsobem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
§ 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu
s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na
vydání změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy <,>
kterým se Změna ÚP vydává <.>
<br> Veřejné projednání se bude konat dne 29.8.2019 od 1000 hod <.>
v sále CAMP - amfiteátr,Vyšehradská 51,Praha 2 <.>
<br> Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Změny ÚP bude zveřejněna na
úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova ul.35/29,Praha 1,v době od 30.7 <.>
2019 do 5.9.2019 včetně <.>
<br> V téže době bude kompletní návrh Změny ÚP a úplný návrh na vydání uvedené změny
formou opatření obecné povahy vystaven k nahlédnutí:
<br> - ...

Načteno

edesky.cz/d/3165746

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz