« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 01062019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 01062019
“E“ ?22 695 9310: 736 258 586 leekovicehbížilefekovicehb.cz
<br> Obecní úřad Leškovice
<br> Leškoxáce 38: 582 82 Golčův Jeníkov 1,2
<br> ZÁPIS ZE ZASEDANí ZASTUPITELSTVA OBCE LESKOVICE poř.číslo: 01/06/2019
<br> konané dne: 24.6.2019 V 19:00 hod.v zasedací místnosti OÚ
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva:
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Leškovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:05 hodin starostou obce panem Michalem („dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze dále Z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu šesti členů
<br> zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (% 92 odst.3 Zákona o obcích) <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele:
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Moniku Valovou a pana Jiřího Vojtěcha a zapisovatelem XXXX XXXXXX Michala.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Leškovice určuje ověřovateli zápisu paní Moniku Valovou a pana Jiřího Vojtěcha a zapisovatelem XXXX XXXXXX Michala <.>
<br> Hlasování: Pro: X členů„ Proti: X členů,Zdrželi se: 0 členů
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu:
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění bodů v programu.Před hlasováním
<br> dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Leškovice schvaluje následující program zasedání:
<br> l/4 01062019
<br> WW!
<br> “Ě ?22 695 930: 736 258 586 leskovicehb-Éleskoxicehb.cz
<br> Obecní úřad Leškovice %,Leškovice 38,532 82 Golčův Jenůcov * "
<br> 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 II) Z...

Načteno

edesky.cz/d/3160586

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz