« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - DSO Landštejn - audit + závěrečný účet za rok 2018 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet Vodovod Landštejn Dačice.doc za rok 2018.doc [0,06 MB]
Z á v ě r e č n ý účet za rok 2018 Vodovod Landštejn,Krajířova 27/I,380 01 Dačice
<br> Schválený na valné hromadě VL Dačice dne 26.06.2019
<br> l/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
Příjmy
Schválený
rozpočet
<br>
Upravený rozpočet
Skutečnost
<br> Nedaňové příjmy
16  971 000,00
16 981 449,00
16 983 044,52
<br> Příjmy celkem
16 971 000,00
16 981 449,00
16 983 044,52
<br> Výdaje
<br>
<br>
Ostatní osobní výdaje
240 000,00
240 000,00
232 800,00
<br> Pojistné sociální
55 000,00
55 000,00
52 500,00
<br> Pojistné zdravotní
22 000,00
22 000,00
18 900,00
<br> Drobný hmotný majetek
10 000,00
0,00
0,00
<br> Nákup materiálu
0,00
56 000,00
55 622,00
<br> Studená voda
150 000,00
150 000,00
136 563,00
<br> Elektrická energie
80 000,00
0,00
0,00
<br> Výdaje na pořízení inf <.>
15 000,00
0,00
0,00
<br> Nájemné
3 000,00
3 000,00
2,00
<br> Nákup ostatních služeb
50 000,00
200 000,00
185 279,00
<br> Opravy a udržování
1 600 000,00
3 400 000,00
3 324 148,80
<br> Cestovné
5 000,00
5 000,00
1 390,00
<br> Pohoštění
10 000,00
10 000,00
8 751,00
<br> Budovy,stavby
4 300 000,00
700 000,00
673 537,64
<br> Služby peněžních ústavů
4 000,00
4 000,00
3 325,00
<br> Platby daní a poplatků st.rozpočtu
2 500 000,00
2 500 000,00
2 291 024,50
<br> Platby daní
3 000 000,00
2 500 000,00
2 346 270,00
<br> Výdaje celkem
12 044 000,00
9 845 000,00
9 330 112,94
<br> Saldo příjmů a výdajů
<br>
7 652 931,58
<br>
<br>
<br>
<br> 2/ Účelové fondy
<br> DSO netvoří účelové fondy <.>
<br> 3/ Vyúčtování finančních vztahů <.>
DSO v roce 2018 nepřijal žádné dotace <.>
4/ Doplňující informace o majetku DSO <.>
<br> Přírůstek a úbytek majetku za rok 2018
Druh majetku
Stav
<br> K 01.01.2017
Přírůstek
<br> Za rok 2018
Úbytek
<br> Za rok 2018
Stav
<br> K 31.12.2018
<br> DNM
499 000,00
0,00
0,00
499 000,00
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
23 895,20
0,00
0,00
23 895,20
<br> Ostatní DN majetek
366 526,50
0,00
0,00
366 526,50
<br> Pozemky
427 175,00
0,00
0,00
427 175,00
<br> Stavby
155 138 192,22
124 600,00
0,00...
Auditorská zpráva Vodovod Landštejn za rok 2018[1].pdf [0,84 MB]
ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> i
<br> podle zákona č.93/2009Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“),auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komory auditorů České republiky,podle ustanovení 53“ 42 zákona č.128/2000 Sb.<.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.<.>,420/2004Sb o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXXSb.“) <.>
<br> pro dobrovolný svazek obcí
<br> ' Vodovod Landštejn
<br> (dále jen „svazek obcí“) za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
<br> :.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Orgán Vodovod Landštejn oprávněný jednat jeho jménem Valná Hromada,2 jednatelé
<br> Krajířova 27,38001 Dačice
<br> Jednatelé: Ing.XXXX XXXXXX
<br> » Ing.XXXXX XXXXXX IČ : XXXXXXXX “DIČ,CXXXXXXXXX
<br> Za svazek obcí přítomni: Ing.XXXXX XXXXXX — jednatel p.XXXXXXX XXXXX — účetní
<br> Auditor/auditorské společnost: ECO-ECONOMIC&COM_MERCIAL OFFICE s.r.o <.>,V Krátké 1083,390 02 Tábor
<br> IČ „ 63907828 DIC c2639o7828 Oprávnění KACR č.0187
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření svazku obcí: Ing.Vladimír Pech- odpovědný auditor,oprávnění KAČR č.0339 Ing.Petr Sobotka- člen auditorské skupiny
<br> Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření svazku Obcí: nebyly
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření svazku obcí: Auditor/auditorské společnost provedla přezkoumání hospodaření svazku obcí v souladu s ustanovením g 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanóvením 5; 2 písm.c) zákona o auditorech <.>
<br> Místo přezkoumání hospodaření svazku obcí: Městský úřad v Nové Bystřici
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření svazku obcí provedeno: Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v období: nebyla Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v období: od 14.3.2019 do 3.6.2019
<br> Určení zahájení a...

Načteno

edesky.cz/d/3160307

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz