« Najít podobné dokumenty

Praha 2 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): I. umístění vodovodních řadů "V1", "V2" a "V3" včetně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 2.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2018-270196.pdf
Úřad městské části Praha 2,náměstí Míru 20,120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111,ved.odboru: 236 044 270,e-mail: irena.vychopenova@praha2.cz
www.praha2.cz,IČ: 00063461,ID datové schránky: y7yb44i
<br>
<br>
<br>
<br>
ODBOR VÝSTAVBY
Praha 24.7.2019
Čj.výst.: OV/270196/2018/Mach
P-1212/4
VYŘIZUJE: Ing.arch.XXXX XXXXXX,tel.XXX XXX XXX,martin.mach@prahaX.cz
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Hlavní město Praha,IČO 00064581,Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1 <,>
které zastupuje DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o <.>,zkráceně: DIPRO,spol.s r.o.<,>
Modřanská 1387/11,143 00 Praha 4
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 10.12.2018 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> I.umístění vodovodních řadů "V1","V2" a "V3" včetně 30 ks přípojek a umístění
kanalizačních stok "S1","S2","S3" a "S4" včetně 59 ks přípojek
<br> II.stavba vodovodních řadů "V1","V2" a "V3" a kanalizačních stok "S2","S3" a "S4" <,>
<br> vše v ul.Jaromírova,Svatoplukova,Křesomyslova a v ul.Sekaninova <,>
Nusle,Praha 2 a Praha 4,(dále jen "stavba") <,>
<br> na pozemcích parc.č.3049/1,3029,3045,3046,3191/1,3023,3030 a 1212 v katastrálním území Nusle <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
Úřad městské části Praha 2,odbor výstavby,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č <.>
254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.4 vodního zákona a § 15 odst.1
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"),oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona,ve kterém
upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení své
námitky a veřejnost připomínky do
<br> 15 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské...

Načteno

edesky.cz/d/3159648

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 2      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz