« Najít podobné dokumenty

Obec Zadní Třebaň - Zápis a Usnesení č.3-2019-VZ ze dne 16.7.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zadní Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.4-2019-VZ
Usneseni E.4l2ot9lvZ z vetejn6ho zasedSni zastupitelstva obce Zadni Tiebafi konan6ho dne 16.7.2019 od 1g.00 hodin ve spoleiensk6m dom6,Na Ndvsi4 Zastupitelstvo bere na v6domi a schvaluje: Usnesenii.1 ovdiovatel zdpisu panf petra Frfdlovd Usneseni i.2 ov6iovatel zdpisu XXX XXX KrJpa Usneseni E.X dlen ndvrhovX komise pan Mgr.Jiii petiis Usneseni i.4 dlen ndvrhov6 komise pan Mgr.Michal Zdmednik usneseni i.5 Dopln6ni projedndvdni bod0 navrien6ho programu o 2 body + lnahrazen:t' Revokaceusnesenii.!4zvzi.2/2otg-bezriplatnf pievodpozemku p.i.242-dopln6niomezujicich podminek - viz piiloha 2' N6vrh Smlouvy o investidnim pifsp6vku na roziiieni eOV Revnice-viz piiloha 3' Bod 7' - nSvrh smlouvy o pron5jmu mandlu za sD neprojedndvat,nahradit bodem N6vrh prodlouieni stSvajici ziip0jdky Kaf6 Mandlu do uzavieni Niijemnismlouvy Usnesenit' 6 schvSlenf projedn6vdni 10 bodri z navrZen6ho programu + 2 body dopln6n6 + 1 bod nahrazenV Usneseni E.7 Umoinit prdvo provedenistavby kabel.vedeni NN pro p.p.i.G4 piipojka v ulici K Vatindm Usneseni i.8 Smlouva o budouci smlouvd o ziizeni v6cn6ho biemene a dohodu o umistdni lV-12- 6024449/vB/01 parc.(.66- smydka NN v ulici K Vatinrim - riplata za VB jednor 6zov61000,- Kd - viz bod I Usneseni E.9 schv5leni odpisu nedobytnrich pohleddvek z poplatk0 - viz piiloha Usneseni E.10 Prondjem pivnice sD - informace o nabidce - zdm6r vyvdsen od 13.6.do 2g.5.20tg- dorudena 1 nabidka,a to f.Alkat Brewerys.r.o.viz piiroha - akceptace nabidky ano Usneseni i.11 Smlouva o prondjmu pivnice SD - viz piiloha Usneseni i' 12 Prondjem mandlu za SD- informace o nabidce - z5m6r vyv65en od 13.6.do 29.6.2019,dorudenal nabidka,a to Piipravnf vfborspolku za oZivenin5vsi a podporu komunitniho iivota vZadniTiebani - akceptace nabidky Usnesenl i.13 ProdlouZenistdvajici zdp0jdky Kaf6 Mandlu do uzavieni Ndjemnismlouvy (nahrazuje Ndvrh smlouvy o pron6jmu mandlu za SD) Usneseni i.14 Rozpodtov6 opatieni E.glz}tg - viz piiloha Usneseni E.15 smlouva o odb6rn6m mist6 pro ATS K Voikov...
Zápis č.4-2019-VZ
Z{ryis E.4 /2019 N Z z v eI ejnlho zased 6ni zastupitelstva obce Zadni Tiebail n6ho dne 16.7-2019 od 18.00 hodin ve sporeiensk6m domE,Na N6vsi 4 sedSnf Zastupitelstva ob.ce.Z.adni riebari (d6le teL jako,<,> zastupitelstvo,<,> ) zah1jilastarostka obcearkdta S XXXX ovii (diie tXL jako,<,> piedsedajic i,<,> ) ltomni: Mark6ta Simanov6,Petr Piivora,Jan Knipa,Mgr.Michal z6tme6nik,RNDr.Jan HovorkaD <.>,Petra Fny'dlovii,Jiif Nikodym,Mgr.Jiii petii5 luveni: JosefSevdfk hdjeni: v 18.00 hod.starostka obce: pieji hezkf dobrv veder vsem piftomSem piftomn'ym,vititm v hs na 4.1 :::::i:lTtt:t:ll a ybce,zalnlriebai.Konstatuji,ze pifto;no dle prezendnf listiny _ zastupitelstvoje usn6senischopn6 ($ 92 odst.3 zilkonao obcich) f:::.y::re usneseni (,<.> 3/2019 yz ze dne r1.6.20r 9 nikdo nerozporova l,tudiL jeplatn6.aJenl ba n6vrhov6 komise,ovdiovatert z6pisu a jmenov6ni zapisovatele v6l en i pro gramu veiej n6ho zasedfuni Zastup itel stva obce UmoZnit prdvo provedeni stavby kabel.vedeni NN pro p.p.i.64 Ndvrh smlouvy o budoucf smlouvE o zlizenivEcn6h-o biemene a dohodu o umistEni IV- l2-6024449N8101parc.i.66- smyika NN v ulici K Vatindm Nr{vrh na schvdleni odpisu nedobytnfch pohreddvek z popratkri ZhmEr prondjmu pivnice SD - informace o nabidce N6vrh smlouvy o prondjmu pivnice SD ZhmEr prondjmu mandlu za SD-informace o nabidce N6vrh smlouvy o prondjmu mandlu za SD Rozpoitov6 opatieni E.8/2019 Smlouva o odbErn6m mist6 pro ATS K Vo5kovu Smlouva o odbErn6m mistd pro ATS Na Boiich usnesent n6vrhov6 komise,oviiovatehi zdpisu a jmenovini zapisovatele i s ovate lem zasedfini zastup ite lstva j men uj i XXXXX u poiizovou ateli zrlpisu navrhuji p.Petru Frydlovou [nf: pro:8 proti: 0 zdrLel se: 0 Usneseni i.1 bvlo schvdleno lim ovdiovatelem z6pisu navrhuji p.Jana Krripu 1 <.>,<,> 3.4.f,<.> 6.1 8.9.10.kuse ad is 8,<.> 412019N2 z 16.7.2019 1 Hlasov6ni: pro: 7 proti: 0 zdrLel se: 1 Usnese nf,8.2 bylo schv6leno Jako dleny n6vrhov6 komise navrhuji p.Jiiiho petifse Hlasov6ni: pro: 7 proti:O zdrLel se:1...

Načteno

edesky.cz/d/3159417

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zadní Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz