« Najít podobné dokumenty

Obec Temelín - Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Temelín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018 - 3. část
Základní škola a Mateřská škola Temelín Temelín 129,3 73 01 Temelín
<br> okr.České Budějovice
<br> IČO 75 000 385
<br> Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018
<br> v souladu se zákonem ČNR č.561/2004 Sb.o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání,je zpracována tato výroční zpráva o hospodaření <.>
<br>./ Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXX ? ( ředitelka W
<br> Základní škola a Mateřská škola Temelín Temelín 129
<br> Celkové náklady za rok 2018
<br> ce,501 311 učební pomůcky 25 832,00 501 314 spotřební materiál nad 3tis.Kč 25 547,10
<br> lsy,O C
<br> m u potravm
<br>,ost.mat.a ost.t1s.<,>
<br> vyuce myc a glem
<br> po
<br> opravy a opravy a u
<br> zam P V Vy programov te on,ntemet <,>
<br> POP
<br> s opravy
<br> TGV IZC
<br> v
<br> XXX XXX.pO_| <.>
<br> SOC.pO_].SOC.pO_]
<br> V
<br> W 527300 tvorba FKSP
<br> 1sy.z z 3mu <,>
<br> celkové náklady “ 5 975 224,27 288 455,74
<br> Celkové výnosy za rok 2018
<br> Hlavní
<br> 602 300 tržby za obědy 442 094,00 312 439,00 602 310 úplata školka,školní družina 61 050,00 602 celkem tržby 503 144,00 312 439,00
<br> <,>
<br> celkové výnosy 5 755 309,40 312 439,00 výnosy 5 755 309,40 312 439,00 náklady 5 975 224,27 288 455,74
<br> Výsledek hospodaření 2018 -219 914,87 23 983,26
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXXXX ?
<br> „ý/D'Q/Lo <.>
<br> zš a MŠ Temelín,Temelín 129
<br> Rozbor hospodaření FKSP za rok 2018
<br> Základní škola a Mateřská škola Temelín má zřízen účet FKSP číslo účtu 181 208 934/0300 ČSOB
<br> Počáteční stav k 1.1.2018 30 650,90
<br> Příjmy
<br> Finanční doplnění z mezd
<br> Výdaje lékárna 9 000,00 příspěvek na stravování 53 581,00
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Komentář k rozboru hospodaření za rok XXXX
<br> Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele: Příspěvek od zřizovatele na rok 2018 činil 700 tis.Kč <.>
<br> Příspěvek na Oranžový rok ve výši 120 tis.Kč — byl vyčerpán v plné výši.Peníze byly použity na výlety,týden pobyt škola v přírodě,plování a další výtvarné a sportovní akce dle ročních ...
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018 - 2. část
Obec Temelín
<br> |č: 00245534
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč)
<br> v souladu s 5 43 zákona 128/20008b.o obcích zveřejňujeme závěrečný účet společně se zprávou o přezkoumání hospodaření
<br> schválen zastupitelstvem obce dne 27.6.2019
<br> XXXXX XXXX starosta
<br> Závěrečný účet Obce Temelín za rok XXXX
<br> Legislativa:
<br> Obsah a náležitosti závěrečného účtu obce upravují v legislativním systému Ceské republiky následující zákony <.>
<br> Zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,5 17Závěrečný účet
<br> Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu <.>
<br> *? Vzávěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby,údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích,včetně tvorby a použití fondů vtak podrobném členění a obsahu,aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku <.>
<br> 0 0.0
<br> Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí,státním fondům,Národnímu fondu a jiným rozpočtům k hospodaření dalších osob <.>
<br> 0 0.0
<br> Uzemní samosprávný celek a svazek obci jsou povinny XXX si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok.Přezkoumávání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis <.>
<br>.0.0
<br> Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu obce při jeho projednávání v orgánem územního samosprávného celku <.>
<br>.O.<.>
<br> Návrh závěrečného účtu musí být nejméně po dobu I5-ti dnů před dnem jeho projednání vzastupitelstvu územně samosprávného celku zveřejněn vhodným způsobem a v náležitém rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.Připomínky knávrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit bud'písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na...
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018 - 1. část
Název účetní jednotky: Obec Temelín
<br> IČ: 00245534
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXX,starosta obce Účetní závěrka se sestavuje k XX.12.2018
<br> Návrh na schválení:
<br> ].účetní závěrky obce Temelín a PO ZŠ a MŠ Temelín za rok 2018 dle vyhlášky č.220/2013 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> 2.závěrečného účtu obce Temelín za rok 2018 dle zákona č.250/2000 Sb.o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů
<br> Termín pro schválení: do 30.6.2019
<br> Předkládá se: 1.k účetní závěrce
<br> 0)
<br> b) C)
<br> Výkazy obce: *? Rozvaha k 31.12 2018
<br>.<.>
<br> o' Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018 '? Příloha účetní závěrky k 31.12.2018
<br> Inventarizační zpráva k 31.12.2018 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018
<br> 2.k závěrečnému účtu:
<br> 19 g)
<br> FIN 2 -12M údaje 0 hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích Tvorba a použití účelových fondů — sociální fond
<br> Přehledy přijatých transferů ze státního rozpočtu,státních fondů a rozpočtů krajů a obcí včetně jejich vyúčtování
<br> Údaje o hospodaření obce
<br> Údaje o hospodaření ZŠ a MŠ Temelín včetně výroční zprávy a výkazů za rok 2018
<br> *? Rozvaha k31.12.2018.? Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018 '? Příloha k 31.12.2018
<br> Přehled poskytnutých příspěvků obcí Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 19.3.2019
<br> V Temelíně dne 20.5.2019
<br> Vyvěšeno elektronicky: 2 g -[]5- 2019 Sejmuto: Z 7 416— 2019
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 2 9 -05- 201g Sejmuto: Ž 7 -05- 2019
<br> XXXXX XXXX starosta obc <,>
<br> Protokol o schválení/neschválení účetn
<br> : I
<br> | zavěrky
<br> Název účetní jednotky: Obec Temelín Sídlo: Temelín 104
<br> 373 O1 Temelín lČO : 00245534
<br> Datum účetní závěrky: 31.12.2018
<br> účetní závěrka: Řádná
<br> Datum rozhodnutí o schválení/neschválení: 27.06.2019
<br> Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Členové schvalujícího orgánu:
<br> XXXX XXXXX - ano XXXXXXXX XXXX - ano XXXXXX XXXXX - ano XXXXXX XXXXX - ano ...

Načteno

edesky.cz/d/3156673

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Temelín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz