« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Veřejná vyhláška - oznámení (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1601 - 1385282_2019_vyhlaska_VP_cvz_IV_se_SEA_2_.pdf [0,23 MB]
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br> Síd lo : Mar iánské nám.2 /2,110 01 Praha 1
Pracoviš tě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
te l.: Kontaktn í cen t rum: 12 444,fax: 236 007 157
e -mai l : posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změn
<br> Z 2789/00,Z 2792/00,Z 2793/00,Z 2795/00,Z 2804/00,Z 2808/00 <,>
Z 2820/00,Z 2821/00,Z 2827/00 a Z 2831/00
<br> vlny IV celoměstsky významných změn
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
<br>
<br> V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hl.m.Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 2789/00,Z 2792/00,Z 2793/00,Z 2795/00 <,>
Z 2804/00,Z 2808/00,Z 2820/00,Z 2821/00,Z 2827/00 a Z 2831/00 vlny IV
celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených
změn <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na
udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
<br> Návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.33/10,33/13,33/14,33/15,33/24,33/28,33/37,33/38 <,>
33/43 a 33/46 ze dne 12.12.2013,kterými byla schválena zadání Změn ÚP <.>
<br> Zpracované návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly v souladu s § 50 stavebního
zákona projednány v rámci společného jednání o návrzích Změn ÚP dne 19.1.2017 <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43
odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s § 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání změn
platné územ...

Načteno

edesky.cz/d/3156626

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz