« Najít podobné dokumenty

Obec Ropice - Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ropice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obec Ropice
<br> 739 56 Ropice č.110
<br>
<br>
<br> Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018
<br>
<br> zveřejněno na základě § 26 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole <.>
<br>
Kontroly:
<br>
<br> a) ZŠ a MŠ Ropice
<br>
<br> b) spolky a další organizace,které byly poskytnuty dotace na základě veřejnoprávních smluv:
<br>  CSELESTA,o.s <.>
<br>  OPS Sv.Josefa,o.p.s <.>
<br>  Senior domy Pohoda,a.s <.>
<br>  Charita Český Těšín
<br>  Judo Ropice z.s <.>
<br>  Stáj „M“ Ropice,z.s <.>
<br>  TJ Sokol Ropice,z.s <.>
<br>  SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Ropice
<br>  Římskokatolická farnost Ropice
<br>  ZŠ a MŠ Ropice
<br>
Z výsledku kontrol byly zpracovány protokoly <.>
<br>
<br> Na provedených kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Ropici,dne 23.01.2019
<br>
<br> Vyhotovila:
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,účetní a rozpočtář
bez názvu
Základní škola a Mateřská škola Ropice,příspěvková organizace
IČ:75026473
<br> Čerpání rozpoču za rok 2018
<br> SU/AU finanční plán 2018 upravený rozpočet 2018 předpoklad 2019
<br> 672 501 příspěvek na provoz 1 081 000,00 1 039 990,00 1 039 990,00 1 000 000,00
<br> 602 570 školné 180 000,00 193 250,00 193 250,00 180 000,00
602 630 stravné 680 000,00 731 650,00 731 650,00 680 000,00
648 300 zapojení fondů PO 20 000,00 93 756,13 93 756,13 100 000,00
<br> xxx Výnosy vlastní činnosti 1 961 000,00 2 058 646,13 2 058 646,13 1 960 000,00
672 500 dotace MŠMT 9 650 000,00 11 197 864,00 11 197 864,00 12 000 000,00
672 572 dotace a granty 500 000,00 610 152,89 610 152,89 700 000,00
<br> xxx Výnosy MŠMT a dotační tituly 10 150 000,00 11 808 016,89 11 808 016,89 12 700 000,00
<br> 6.<.> Výnosy CELKEM 12 111 000,00 13 866 663,02 13 866 663,02 14 660 000,00
<br> 501 materiálnové náklady včetně potravin 800 000,00 970 992,80 970 992,80 916 600,00
502 energie 500 000,00 435 136,10 435 136,10 510 000,00
511 opravy a udržování 60 000,00 35 831,00 35 831,00 20 000,00
512 cestovné 5 000,00 16 931,00 16 931,00 8 000,00
518 služby 334 000,00 439 014,23 439 014,23 350 000,00
549 pojištění 7 000,00 19 354,00 19 354,00 8 000,00
511 odpisy 0,00 22 392,00 22 392,00 22 400,00
558 DDHM 3000,- - 40 000,- 255 000,00 118 995,00 118 995,00 125 000,00
xxx Náklady vlastní činnosti 1 961 000,00 2 058 646,13 2 058 646,13 1 960 000,00
<br> 501-599 náklady z dotací MŠMT 9 650 000,00 11 197 864,00 11 197 864,00 12 000 000,00
501-599 náklady z dotací a grantů 500 000,00 610 152,89 610 152,89 700 000,00
<br> xxx Náklady MŠMT a dotační tituly 10 150 000,00 11 808 016,89 11 808 016,89 12 700 000,00
<br> 5.<.> Náklady CELKEM 12 111 000,00 13 866 663,02 13 866 663,02 14 660 000,00
<br> rozpočet celkem / HV 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z reklamy - HV z hosp.činnosti 0,00 0,00 3 600,00 0,00
<br> Rozpočet příspvěvkové organizace
bez názvu
Výroční zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové
<br> organizace za rok 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Název organizace:
<br>
<br>  Základní škola a Mateřská škola Ropice
příspěvková organizace
<br>
<br> Sídlo organizace:
<br>  Ropice 146
739 56 Ropice
<br>
<br> IČO:
<br>  75026473
<br>
<br>
<br>
Ředitel: Mgr <.>,Bc.XXXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br>
<br>
<br> Výroční zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy:
<br>
<br> 1.příspěvek obce na provoz.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1 039 990,00 Kč
<br> 2.navýšení rozpočtu o školné.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.193 250,00 Kč
<br> 3.příspěvek na platy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.11 197 864,00 Kč
<br> 4.výnosy školní jídelny.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 731 650,00 Kč
<br> 5.finanční a věcné dary.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 21 543,00 Kč
<br> 6.šablony,projekty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 610 152,89 Kč
<br> 7.zapojení fondů - RF.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
bez názvu
tel.: 558 735 165 | IČO: 70305587 | DS: q7hbih2
<br> Bank.spojení KB,a.s.27-2666740207/0100
<br> Obec Ropice
Obecní úřad Ropice | Ropice č.p.110 | PSČ 739 61
e-mail: ropice@ropice.cz | web: www.ropice.cz
<br>
<br>
VÝPIS Z USNESENÍ
5.SCHŮZE RADY OBCE ROPICE
<br> KONANÉ DNE 13.03.2019
<br>
<br>
Rada obce Ropice:
<br>
5/11 schválila
dle Vyhlášky č.220/2013 Sb <.>,o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
<br> vybraných účetních jednotek,na základě předložených dokumentů – Rozvaha,Výkaz
zisku a ztráty,Příloha k účetní závěrce,Účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a
Mateřské školy Ropice,příspěvkové organizace,Ropice 146,739 61 Ropice <.>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX v.r <.>
starostka obce
bez názvu
IČO 70305587
<br> Bank.spojení KB Č.Těšín 27-2666740207 /0100
<br> Obec Ropice
Ropice č.p.110 | PSČ 739 56 | tel: 558 735 165
e-mail: ropice@ropice.cz | web: www.ropice.cz
<br>
<br> PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2018
<br>
Základní škola a Mateřská škola Ropice,příspěvková organizace
<br> 739 56 Ropice č.146,IČ 750 26 473
<br>
<br>
<br>
<br> Rada obce Ropice na svém 5.zasedání dne 13.03.2019,usnesením č.5/11/2019 <,>
<br>
<br> schválila účetní závěrku
<br>
Základní školy a Mateřské školy Ropice,p.o.za rok 2018,sestavenou k 31.12.2018 <.>
<br>
<br> O schválení rozhodli přítomní členové rady:
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Věslav Król
<br>
<br> Při kontrole závěrky za rok 2018 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky <.>
<br>
<br>
<br> Vyjádření účetní jednotky: souhlasí
<br>
<br>
<br> V Ropici dne 14.03.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> starostka obce
bez názvu
ROZVAHA
<br> příspěvkové organizace (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2018
<br> Ešnjio nize.-iris jedí"- ulice,č.p.č.p.146 obec Ropice PSČ,pošta 739 56 Ropice
<br> ago <.'.-r_r_.; <.>,=a.'1iz.'„-3cs identifikační číslo 75026473
<br> právní forma Příspěvková organizace
<br> zřizovatel Obec Ropice Kontaktni ucžaie telefon 558735002 fax e—maii vojtovicova©seznamcz WWW stránky
<br> (Jaro-b;; u:;(žpovědrir-š za mi: “to !!? Ing.Voitovičová Šárka !
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | AA
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 16.02.2111 9,9h 1m435
<br> _řsízša re—gh—zrmísš
<br> Období: 12 r 2016 Ičo: 75026473 “8393 _ _ Záklagniékglaamleiské %anOBÍE'žaBřÉPĚV'LOÉ 2'93'32303
<br> |________ _
<br> uiice.č.p.obec PSČ,pošta
<br> Prodané? pociníké'n hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
<br> žádná
<br> Razítko ocen—,i jednotky !- _ „_
<br> _ _ _ _ _ _ _ XCHGUHXA/RYA (mamma/0109013)
<br> v soutadu se zřizovací listinou
<br> | Základní škola a Mateřská škola Ropice '
<br> Mgr <.>,Bc.Bynusová Irena
<br> Podpisový záznam statutárnřho orgánu
<br> |.<.> "mie řís evkcvá Gigami- p 7:59 56 Roptce 1146 | ičo: 750 26 4.7.: “FT—= RP:-8 735 7,32 |
<br> [__—EW """—"_“
<br> _str;a Tx s—
<br> Lrbence:20_l2P_____________________________ Číslo Syntetický! _ _ parožky Název položky účet| __ Aktivit CELKEM _ _ _ __ lí: _ ŠráĚaítiír-____Í __ __ _ ' _ _Í ______ __________ _ i._ 'bnšhíráýšeímšnínštelěí _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 & Ooenttelna práva 014 4.Povolenký na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 ?,Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 _ ' "_ _oršbňědíbšnňooý'ímjěteí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotné movité věci a...
bez názvu
Tabulka č.1b)
Tabulka č.1b)
k dopisu čj.MSK 8830/2019 ze dne 16.1.2019
vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 20.2.2019
Obec: Ropice
<br> Přehled úvěrů,půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými
svazky obcí od peněžních ústavů,jiných fyzických a právnických osob v roce 2018
(bez organizačních složek státu a státních fondů)
<br> Název obce Účel úvěru Výše úvěru
(v tis.Kč na dvě desetinná místa) *) Poskytovatel úvěru Termín splatnosti Úroková sazba
v % Způsob ručení
Název obce úroku
v %
1 2 3 4 5 6 7
negativní
<br>
<br>
<br>
<br> Obec c e l k e m 0.00
*) Vysvětlivky ke sloupci 3
<br> V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně v tisících na dvě desetinná místa
Uvádí se výše úvěrů nebo půjček nebo návratných finančních výpomocí přijatých výhradně ve sledovaném roce,tj.objem závazků (zpravidla víceletých) vyplývajících ze smluv uzavřených
v daném roce mezi obcí a příslušným peněžním ústavem,případně fyzickou
Příklad:
a) obec uzavřela smlouvu v roce 2017 s XXX.výší úvěru X.XXX tis.Kč,v roce 2018 v rámci této smlouvy čerpala 2.000 tis.Kč => v tabulce se neuvede žádný údaj,neboť smlouva nebyla uzavřena v roce 2018 <,>
b) obec uzavřela smlouvu v roce 2018 s XXX.výší úvěru X.XXX tis.Kč a v témže roce čerpala 2.000 tis.Kč => ve sloupci 3 bude uveden údaj 4.000 tis.Kč,tj.nasmlouvaná výše úvěru
v roce 2018 <.>
<br> Do jednoho řádku se vyplňují údaje pouze za jednu úvěrovou smlouvu <.>
<br> Vypracoval: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX Schválil: Mgr.XXXXXX XXXXXXX Datum: XX/XX/XX
katerina.szotkowska@ropice.cz,XXX 735 795 ursula.waniova@ropice.cz,737 831 206
(jméno a příjmení,e-mail,telefon,podpis) (jméno a příjmení,telefon,podpis)
<br>
Tabulka č.5
Tabulka č.5
k dopisu čj.MSK 8830/2019 ze dne 16.1.2019
vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 20.2.2019
<br> Výdaje územního samosprávného celku,které vyplývají z koncesních smluv podle zákona
č.139/2006 Sb <.>,o koncesních smlouvách a koncesním řízení a podle zákona č.134/2016 Sb.o zadávání ...
bez názvu
Licence: D8AD XCRGBA1A / A1A (01012018 / 01012018)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2018
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní
jednotky:
<br> Obec Ropice
<br> 110
<br> 739 56 Ropice
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 000 000,00 4 100 000,00 4 972 176,69
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 000,00 180 000,00 114 738,16
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 350 000,00 386 000,00 453 427,91
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 000 000,00 4 000 000,00 4 163 981,46
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 300 000,00 300 000,00 165 730,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9 885 000,00 9 874 000,00 10 243 989,47
0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 50 000,00 80 000,00 68 916,00
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fond
30 000,00 34 043,51
<br> 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 11 189,57
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom <.>
<br> odpadu
790 000,00 790 000,00 640 621,00
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 27 000,00 32 300,00 33 085,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00 2 000,00 1 476,00
0000 1361 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 15 530,00
0000 1381 Daň z hazardních her 50 000,00 120 000,00 119 513,80
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 750 000,00 750 000,00 807 094,35
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 26 532,00 26 532,00 26 532,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 64 545,00 64 545,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 347 900,00 347 900,00 347 900,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 1 262 647,00...
bez názvu
Příloha č.1 a – komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního
<br> kontrolního systému orgánů veřejné správy
<br> za rok 2018
<br>
1.Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných obcí Ropice v oblasti
vlastního hospodaření včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního
<br> systému:
<br> a) Vnitřní kontrolní systém je založen na kontrole plnění zákonných opatření,na kontrole
plnění rozpočtu a rozpočtových opatření a na vypracování a kontrole plnění vnitřních
<br> organizačních a kontrolních směrnic pro všechny úseky činností.Systém vnitřních
<br> směrnic je jednak pravidelně a jednak podle potřeby aktualizován <.>
<br> Systém vnitřní kontroly je průběžně vyhodnocován a současně se jeví jako přiměřený a
<br> účinný <.>
<br> b) Řídící kontrolu provádí po věcné stránce v souladu s dlouhodobými záměry obce a
usneseními zastupitelstva a rady starostka nebo místostarosta jako příkazce
<br> hospodářských operací.Kontrolu hospodářských operací jako správce rozpočtu a hlavní
<br> účetní provádí účetní obce.Obec má tedy zajištěno,že příkazce operace je jiná osoba
<br> než správce rozpočtu a hlavní účetní <.>
<br> Všechny operace jsou podrobeny předběžné,průběžné a následné kontrole <.>
<br> Hospodářské operace se provádějí na základě objednávek a smluv rozhodnutím rady
<br> nebo zastupitelstvem obce,případně starostky a jsou doloženy účetními doklady podle
<br> zákona o účetnictví,takže nedochází k problémům při jejich zaúčtování <.>
<br> Není porušována rozpočtová kázeň <.>
<br> c) Vzhledem k velikosti obce není vytvořeno pracoviště interního auditu a je nahrazeno
jiným opatřením.V obci Ropice je nahrazen interní audit kontrolou prováděnou
<br> kontrolním výborem <.>
<br> d) Při řídící kontrole ani při provádění kontrol nahrazujících interní audit nebyly zjištěny
žádné závažné nedostatky,které by nepříznivě ovlivnily činnost a hospodaření obce <.>
<br> e) Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení podle zvláštních před...
bez názvu
Příloha č.1 k dopisu čj.MSK 1039212019 ze dne 17.01.2019
<br> vyplněnou tabulku doručte nejpozdeji do 05.02.2019
<br> Příjemce: Obec Ropice,Kraj4: MORAVSKOSLEZSKY Poskytovatel3: "- Kapitmal; všechny kapitoly kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa & Operace státních finančních aktiv Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolufinancované 2 rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa č akce.<.> Předepsané výše Ukazatel ( ro'ektu) účelový čislo Cerpáno Vráceno v průběhu Skutečně použito vratky dotace při “ 3 znak jednací k 31.12.2018 roku na účet kraje k 31.12.2018 Finančním EDS,-'SMVS.<.>.<.>.vyporadam a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 „ 3 Dotace celkem 3 350,00 0,00 3 350,00 0,00: v tom: ů Neinvestiční transfery kraj m podle 5 27 zákona Č.133! 1985 Sb <.>,o __ požární ochraně 14004 3 350,00 0,00 3 350,00 0,00I / ',<,> ;.„fázy 17? Sestavit Ing.Kateřina Szotkowska' Kontroloval: Mgr.XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX.szotkowska©ropice.cz,XXX XXX XXX ursula.waniova©romea.cz,737 831 206 Datum a podpis: Datum a podpis: 21.1.2019 21.1.2019
<br> okres Frýdek-Místek
<br> Příloha č.2 k dopisu čj.MSK 1039212019 ze dne 17.01.2019 vyplněnou tabulku doručte nejpozději do 15.02.2019
<br> Příjemce: Obec Ropice _ Kraj*: MORAVSKOSLEZSKY Poskytovatel3: -- Kapitolal; Všeobecná pokladní správa a Operace státních Hnančních aktiv Finanční wpoůdání dotaci poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních ňnančních aktiv Část A.Finanční vypořádání dotaci s výjimkou dotací na programové Financování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa.<.>,Předepsané výše (2.akce „.<.> <.>,Vraceno v v.<.>.Ukazatel (projektu)...
bez názvu
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> KUMSX022RQHH
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ropice <,>
IČ 70305587 za rok 2018
<br>
<br>
Na základě písemné žádosti ze dne 11.6.2018 provedla kontrolní skupina ve složení:
<br>
Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br>
dne X.X.2019 přezkoumání hospodaření obce k datu 31.12.2018,místem provedení přezkoumání
hospodaření byl Obecní úřad Ropice <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 24.7.2018 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 4.3.2019 <.>
<br> Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
<br> - Mgr.XXXXXX XXXXXXX,starostka
- Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,účetní
<br>
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne
15.8.2018 kontrolní skupinou ve složení:
<br> - Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
- Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Čj.: MSK XXXXX/XXXX
Sp.zn.: 113.1 V10
Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: posta@msk.cz
<br>
<br>
Čj.: MSK 33989/2019 Sp.zn.:
<br>
<br>
2/9
tel.: 595 622 222 I...
bez názvu
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2018
<br>
Obec: Ropice
<br> IČ: 70305587
<br>
<br> Datum zpracování: 22.1.2019
<br>
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly v souladu
<br> s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů
<br> inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 03.01.2019.Provedení proškolení je doloženo
<br> prezenční listinou.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny
<br> na skutečnost.U inventur byly vždy členové komise osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku,závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a
<br> podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data
<br> provedení prvotních inventur a byly vypořádány inventarizační rozdíly do data inventarizační zprávy <.>
<br>
<br> Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
<br> Nebyly shledány inventarizační rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem majetku <.>
<br>
<br>
<br> Přílohy:
<br> Seznam inventurních soupisů
<br> Inventurní soupisy včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů <.>
<br>
<br> Za inventarizační komisi:
<br>
<br> Předseda: Ing.XXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br>
<br> Člen: XXXXXXXX XXXXXXX v.r <.>
<br>
<br> Člen: XXXXX XXXXXX v....
bez názvu
Licence: D8AD strana 1/ 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br>
<br> Obec Ropice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.25.03.2019 14h38m18s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70305587
<br> název Obec Ropice
<br> ulice,č.p.110
<br> obec Ropice
<br> PSČ,pošta 739 56
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 558735165,5587
<br> fax 558735165
<br> e-mail ropice@ropice.cz
<br> WWW stránky www.ropice.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: D8AD strana 2/ 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.25.03.2019 14h38m18s
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 20 419 000,00 20 660 300,00 21 845 512,92
<br> Nedaňové příjmy 2 740 162,00 4 052 191,00 2 797 788,35
<br> Kapitálové příjmy 15 560,00 15 560,00
<br> Přijaté transfery 347 900,00 2 374 625,91 11 940 028,85
<br> Příjmy celkem 23 507 062,00 27 102 676,91 36 598 890,12
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.4 000 000,00 4 100 000,00 4 972 176,69
<br> 1112 Daň z příjmu fyz...

Načteno

edesky.cz/d/3153073

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ropice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz