« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Posuzování vlivů životního prostředí "Umístění vysoce mobilní betonárky KAISER"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Posuzování vlivů životního prostředí "Umístění vysoce mobilní betonárky KAISER"
PAX
<br> KUPAXOORLRNS
<br> |Iil|ill|1l|l||lli|illi
<br> (: :) !?
<br> Krajský úřad Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení integrované prevence
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: 07.07.2019
<br> Číslo jednací: KrÚ 53294/2019/0lPNA Spisová značka: SpKrÚ 52661/2019 OŽPZ OlP
<br> Vyřizuje: lng.XXXXXX XXXXXXXXX dle rozdělovníku Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: símona.valentova©pardubickykraj.cz
<br> Datum: 12.07.2019
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.—- zahájení zjišťovacího řízení
<br> Krajský úřad Pardubického kraje vpřenesené působnosti podle ust.š 29 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,jako místně příslušný správní orgán podle ust.& 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný úřad podle ust.š 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,oposuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen příslušný úřad azákon),Vám zasílá podle & 6 odst.7 informaci o oznámení zpracovaném podle přílohy č.3 k zákonu lng.XXXXXXXX XXXXX,Jindřišská XXXX,XXX XX Pardubice k záměru:
<br> Umístění vysoce mobilní betonárky KAISER <.>
<br> Oznamovatelem záměru je společnost FRISCHBETON,s.r.o <.>,IČ 40743187,se sídlem Na Bělidle 198/21,150 00 Praha—Smíchov (dále jen oznamovatel) <.>
<br> Podle ust.5 6,odst.7 zákona Vám příslušný úřad sděluje,že záměr bude podroben zjišt'ovacímu řízení podle 5 7 zákona <.>
<br> Obec Rokytno a Pardubický kraj (jako dotčeně územní samosprávné celky) zveřejní podle ust.š 16 zákona informace o oznámení a otom,kdy a kde je možné do oznámení nahlížet,na svých úředních deskách.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Obec Rokytno žádáme o písemné vyrozumění 0 dni vyvěšení této informace (© 16 odst.2 zákona) <.>
<br> Dále podle ust.© 6 odst.8 zákona žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány o zaslání vyjádření k ozn...

Načteno

edesky.cz/d/3152670


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz