« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku "Elektroinstalace veřejného osvětlení ve městě Bečov nad Teplou"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_VO_Bečov_Tovární - upravené Město.xls
VO obce Bečov - Tovární
Bečov-ul.Tovární,Říční
Výkaz výměr
Veřejné osvětlení obecních ulic
<br> jednotka počet ks/m
Dodávka
práce v PSR a na stož.-zapojení a přepojování nových větví
hod 6
<br>
Montáže
nové VO
Svítidla:
pro S8 2/5102/16LED/700mA/39W/NW ks 7
pro S5 2/5102/16LED/350mA/20W/NW ks 6
Stožáry: bezpaticový 8m,pozink 3 stupně sadový ks 7
bezpaticový 5m,pozink 3 stupně sadový ks 6
Výložníky: jednoramenný 1,5m,ohýbaný ks 7
jednoramenný 0,3m,rovný ks 6
el.výzbroj stož.8m ks 7
el.výzbroj stož.5m ks 6
<br> trubky HDPE 40 šedé s nápisem VO m 670
barva synt.+ředidloS6006 kg 20
nátěry konstrukcí m2 25
svorky,šrouby,pásky pospojení ks 13
zapojení přívodů,přístrojů.aj.ks 29
ukončení vodičů do 4x10 ks 29
ukončení vodičů do 4x16 ks 1
Kabely: CYKY
pevně do chráničky 4x10 m 690
pospojení CY zel.žl.6 m 13
propoj svít.CYKY 3C x 1,5 m 130
svorky SP ks 13
štítek ozn.ks 13
nátěry pospoj.částí m 13
uzemnění v trase kabelu FeZn 30/4(pr.10) m 670
<br> úpravy-napojení stáv.stožárů
dem a opět mont.v patici ks 3
svorky,šrouby,pásky pospojení ks 3
zapojení přívodů,přístrojů.aj.ks 3
ukončení vodičů do 4x10 ks 3
<br> demontáže stáv.VO
dem svítidel,výložníku ks 8
dem.dřev.stožáru+konzole ks 1
dem.konzolí VO ks 8
odpojení přívodů,přístrojů.aj.ks 16
dem.ukončení vodičů do 4x16 ks 2
dem.kabeláže AYKY 4x16 m 20
dem.nadz.vedení Alfe,AES m 450
<br>
Zemní práce
vytyčení trasy km 1
výkop stožáru-demont ks 1
zához jámy m3 1
jáma stožáru ks 13
stož.pouzdro-vrap trubka 250/200 Sitrex ks 13
bet.základ do zeminy skříň PSR m3 2
výkop kabel.rýhy 35/60 m 90
výkop kabel.rýhy 50/120 m 10
kabelové lože š.35-folie m 100
zához kabel.rýhy 35/60 m 90
zához kabel.rýhy 50/120 u skříní m 10
kabel.prostup bet.trouba 110 přechody m 30
křižovatka s kabelem ks 4
křižovatka s potrubím ks 3
zajištění otvoru proti vodě ks 6
odvoz zeminy do 1km m3 5
odvoz zeminy další km m3 5
provizorní úprava terenu m2 10
HZS manipulace v síti hod 10
výchozí revize hod 15
<br>
MONTÁŽE CELKEM
pril_3_prohlaseni_Bečov_VO.docx
Příloha č.3
<br> Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
<br>
Veřejná zakázka: Elektroinstalace veřejného osvětlení ve městě Bečov nad Teplou
<br>
Zadavatel: Město Bečov nad Teplou,5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou <,>
IČ 00254410
<br>
<br> Uchazeč:
Název:
Sídlo:
IČ:
<br>
Výše uvedený uchazeč tímto prohlašuje,že splňuje základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),tzn.že
<br> a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek1,nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
e) není v likvidaci2,proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku3,vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu4 nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele <.>
<br> _____________________
1 - trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině; trestný čin obchodování s lidmi; trestný čin proti majetku (a to podvod,úvěrový podvod,dotační podvod,podílnictví,podílnictví z nedbalosti,legalizace výnosů z trestné činnosti,legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti); trestný čin hospodářský (a to zneužití informace a postavení v obchodním styku,sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,při veřejné soutěži a veřejné dražbě,pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné ...
pril_2_navrh smlouvy_Bečov_VO.docx
SMLOUVA O DÍLO
<br> Elektroinstalace veřejného osvětlení ve městě 
Bečov nad Teplou
<br>
<br>
uzavřená podle § 2586 a násl.zákona 89/2012 Sb <.>,občanský zákoník v platném znění
<br>
I <.>
SMLUVNÍ STRANY
<br>
1.1 Objednatel
<br> Město Bečov nad Teplou
Zastoupen: XXXXXXXX XXXXXX,starosta města
Adresa: X.května X,364 64 Bečov nad Teplou
IČ: 00254410
DIČ: CZ00254410
Bankovní spojení:
č.účtu:
<br>
1.2 Zhotovitel
<br> Obchodní firma:
zastoupená:
Místo podnikání:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
č.účtu:
Kontakt:
- zmocněnec pro technická jednání:
- tel <.>
<br>
<br>
II <.>
PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 2.1 Předmětem této smlouvy je instalace osvětlovacích těles a podzemní kabeláže veřejného osvětlení ve městě Bečov nad Teplou v ulicí Tovární,Říční a Nádražní (dále jen Dílo) <.>
<br> 2.2 Jednotlivé složky díla a požadavky na jeho fungování jsou popsány v Technické zprávě zařízení elektrotechniky,zpracovatel Ing.XXXXX XXXXX (příloha X),která je nedílnou součástí této smlouvy.Součástí této smlouvy je rovněž položkový rozpočet díla (příloha 1) <.>
<br> 2.3 Zhotovitel při realizaci díla musí postupovat v souladu se stavebním povolením,se zákonnými normami upravujícími danou problematiku.Provedením díla se rozumí úplné,funkční a bezvadné provedení všech stavebních,případně montážních prací,včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení,nezbytných pro řádné dokončení díla,včetně výchozí revize podle ČSN 332000-6-61 <.>
2.4 Zhotovitel dílo provede v rozsahu své nabídky a dalších ujednání této smlouvy na svůj náklad,na své nebezpečí a ve sjednané době <.>
<br> 2.5 Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla,řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu <.>
<br>
III <.>
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
<br> 3.1 Předpokládaným termínem zahájení prací je 1.srpna 2019
<br> 3.2 Termín dokončení prací je nejpozději do 31.října 2019 <.>
<br> 3.3 Místem plnění je město Bečov nad Teplou,okres Karlovy Vary <.>
<br>
IV <.>
XXXX A PLATEBNÍ PODMÍNKY
<br> X.X Cena za...
pril_1_krycí list_Bečov_VO.docx
Příloha č.1 – Krycí list
<br> KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br> Veřejná zakázka
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>
<br>
<br> Název:
Elektroinstalace veřejného osvětlení ve městě
Bečov nad Teplou
<br>
<br>
Základní identifikační údaje
<br> Zadavatel
<br> Název:
Město Bečov nad Teplou
<br> Sídlo:
5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou
<br> IČ:
00254410
<br> DIČ:
CZ00254410
<br> Kontaktní osoba:
XXXXXXXX XXXXXX,starosta města
<br> Tel.:
+XXX XXX 999 318
<br> E-mail:
info@becov.cz
<br> Uchazeč
<br> Název:
<br>
Sídlo/místo podnikání:
<br>
Tel./fax:
<br>
E-mail:
<br>
IČ:
<br>
DIČ:
<br>
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
<br>
Kontaktní osoba:
<br>
Tel./fax:
<br>
E-mail:
<br>
<br>
Cena celkem bez DPH:
Samostatně DPH
(sazba 21 %):
Cena celkem včetně DPH:
<br>  
 
 
 
<br> Osoba oprávněná za uchazeče jednat
<br>
<br> Podpis oprávněné osoby
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
razítko
<br>
<br> Titul,jméno,příjmení
<br>
<br>
Funkce
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky výběrové řízení mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> Název zadavatele:
<br> Město Bečov nad Teplou
<br> Sídlo zadavatele:
<br> ' 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou
<br> IČ zadavatele:
<br> 0025441 0
<br> Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
<br> XXXXXXXX XXXXXX,starosta města
<br> Kontaktní osoba zadavatele,její telefon a e-mail adresa:
<br> XXXXXXXX XXXXXX,starosta města,+XXX XXX XXX B'lřš,info©becovcz
<br> Název zakázky:
<br> Elektroinstalace veřejného osvětlení “ve městě Bečov nad Teplou
<br> Druh a předmět zakázky:
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
<br> Předmětem je instalace osvětlovacích těles a podzemní kabeláže veřejného osvětlení ve městě items nad Teplou <.>
<br> Datum vyhlášení zakázky:
<br> 22.července 2019
<br> Lhůta pro podání nabídky:
<br> 29.července 2019 do 17.00 hodin
<br> Datum,čas a místo konání otevírání obálek
<br> 29.července 2019 v 17.00 hodin,Městský úřad Bečov nad Teplou,5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou
<br> Způsob podání nabídek:
<br> Poštou nebo osobní doručení na adresu: Městský úřad Bečov nad Teplou,5.května 't,364 se Bečov nad Teplou
<br> Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
<br> Základní kvalifikační předpok!ady (čestně prohlášení) Profesní kvalifikační předpoklady (výpis zůt'šš,Živnostenský list)
<br> 3.Technické kvalifikační významných zakázek)
<br> [\]_\
<br> předpoklady (seznam
<br> Blíže upřesněno v zadávací dokumentaci <.>
<br> Místo dodání / převzetí plnění
<br> Místem plněníje Město Bečov nad Teplou,okres karlovy Vary <.>
<br> Hodnotící kritéria:
<br> Nejnižší nabídková cena
<br> Jazyk pro předkládání nabídek
<br> Nabídka bude předložena v českém jazyce
<br> Strana 1 (celkem 6)
<br> Příloha „Výzvy k podání nabídky“ ze dne 22.července 201% Zadávací dokumentace
<br> pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
<br> Elektroinstalace veřejného osvětlení ve městě Bečov nad Těpšop
<br> Zadavatel:...

Načteno

edesky.cz/d/3152335

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz