« Najít podobné dokumenty

Obec Františkov nad Ploučnicí - Zápis ZO č. 6 ze dne 26.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Františkov nad Ploučnicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO č. 6 ze dne 26.6.2019
Zápis ze 6.zasedání ZO dne 26.června 2019
<br> Zápis
ze 6.zasedání ZO ve Františkově n.Pl <.>
konaného dne 26.června 2019
<br> Přítomno: 7 zastupitelů,zasedání je usnášeníschopné
Omluveni:
Hosté: p.Rak
<br> Zastupitelstvo bylo řádně svoláno dle plánu.Obecní úřad podle § 93 odst.1 sb.zákona o obcích informoval o místě,době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce.Informaci vyvěsil na úřední desce dne 18.června 2019 tj.7dní před zasedáním zastupitelstva obce.Zastupitelé dostali program a veškeré materiály 7 dní před zasedáním v elektronické podobě <.>
<br> Zasedání zahájeno v 18,00 hod <.>
Byl ověřen zápis a provedena kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 28.května 2019 <.>
Proběhlo bez připomínek <.>
Starosta navrhuje ověřovatele zápisu p.Řezníček,p.Sýkorová
Zapisovatele zápisu: p.Škachová
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.Martinu Sýkorovou a Tomáše Řezníčka a zapisovatel zápisu Bohumilu Škachovou
Návrh usnesení:
ZO schvaluje navržený program.K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky <.>
Byl odsouhlasen program ZO:
<br> 1) Závěrečný účet obce za rok 2018 + zprávu o hospodaření za rok 2018 - audit
2) Účetní uzávěrku 2018
3) Závěrečný účet SOB za rok 2018 + zprávu o hospodaření SOB za rok 2018 - audit
4) Střednědobý výhled rozpočtu SOB 2020-2021
5) Závěrečný účet Ústeckého kraje a střednědobý výhled rozpočtu ÚK 2020-2024
6) Informace od Sždc - viadukt
7) Kotlíková dotace Ústeckého kraje
8) Vyhodnocené a schválené dotace na MMR – program podpory venkova
9) Zahájení prázdnin na lesním divadle 29.června 2019
10) Nohejbalový turnaj 29.června 2019
11) Neckyáda 10.srpna 2019
12) Darovací smlouva od společnosti SVS a.s.– peněžitý dar
13) Diskuze
14) Závěr
PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 1
Odsouhlaseno (6:0:1)
Zdržel se : XXXXXXXX XXXXXX
Usnesení: X.zasedání schválilo v usnesení AX
Před projednáním první bodu programu si XXXXXXXX všiml,že je pořizován audiozáznam hostem a upozornil pořizovatele záznamu,že je to jeho právo si pořizovat uvedený audiozáz...

Načteno

edesky.cz/d/3151336

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Františkov nad Ploučnicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz