« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ústup - oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav (PDF, 202 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 202 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Blansko
Poříčí 1569/18,678 42 Blansko
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 284252/2019
Spisová značka:2RP2677/2016-523202
<br> Vyřizuje.: Ing.Vladislav Čípek
Tel.: 725409939
ID DS: z49per3
E-mail: v.cipek@spucr.cz
<br> Datum: 16.7.2019
<br>
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ústup – oznámení o vystavení návrhu
komplexních pozemkových úprav
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Blansko (dále jen
"pozemkový úřad"),jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízení,že v souladu
s ustanovením § 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 26.července 2019,možno po dobu 30 dnů
tj.nejpozději do 25.srpna 2019 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Ústup.Návrh je vystaven k nahlédnutí na pozemkovém
úřadě (kancelář č.11) a na Obecním úřadě Ústup <.>
<br>
Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své
námitky a připomínky u pozemkového úřadu.K později podaným námitkám a připomínkám
se nepřihlíží <.>
<br>
Po uplynutí výše uvedené doby svolá pozemkový úřad závěrečné jednání (§ 11 odst.3 zákona) <,>
na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem,o kterém bude
rozhodnuto <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka
<br>
Vyvěšeno dne:
<br>
Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> 2019-07-16T10:37:27+0200
In...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz