« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Smlouva o zápůjčce 9/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
Obec Pomezí nad Ohří
<br> SMLOUVA o ZÁPÚJČCE č.9/2919
<br> uzavřená ve smyslu ust.% 2390 a násl.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění a usnesením obecního zastupitelstva v Pomezí nad Ohří dne 28.6.2018 číslo usnesení 38/18
<br> mezi
<br> Obec Pomezí nad Ohří,IČ 00572730 se sídlem Pomezí nad Ohří čp.18,zastoupena starostou Radkem Tlačílem,KB Cheb č.ú.14727331/0100
<br> /dále jen zapůjčitel/
<br> a XXXXXXX XXXXX <,>
<br> /dále jen vydlužitel/
<br> [V případě,že smluvní stranou je více vydlužitelů,je pro jejich označení dále v textu
<br> použít termín vydlužitel v jednotném čísle,který ovšem pro účely této „Smlouvy () Zápůjčce“ znamená více těchto vydlužitelůf'
<br> Článek I.Charakteristika zápůjčky
<br> l.Strany se dohodly,že zapůjčitel poskytne vydlužiteli zápůj čku: af v celkové výši Kč 250 000; (slovy: dvěstěpadesáttisíc Korun českých)
<br> b/ na účel: oplocení pozemku,brána a XXXXXX,zpevněné plochy,dostavba garáže u RD Pomezí nad Ohří č.p.101 Pomezí nad Ohří a p.p.č.244/6 k.ú.Tůně ve spoluvlastnictví vydlužitele
<br>.<.>
<br> 2.Uvedenou bezhotovostní zápůjčku schválilo obeCní zastupitelstvo dne 25.4.2019,číslo usnesení 25/19 <,>
<br> UJ
<br> Svou pohledávku vzniklou na základě zápůjčky zmíněné v odst.1/ bude zapůjčitel evidovat pod číslem 9/2019 <,>
<br> 4.Vydlužitel se zavazuje,že poskytnutou zápůjčku použije výhradně na výše uvedený účel.V případě nesplnění této podmínky byť i z části se zapůjčitel s vydlužitelern dohodli na smluvní pokutě,v souladu s © 2048 a násl.občanského zákoníku tak,že
<br> vydlužitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10% sjednané výše zápůjčky dle Čl.1.odst 1,písm.a).Zároveň je vydlužitel povinen v případě porušení výše uvedené podmínky zápůjčku vrátit bezodkladně po té,kdy k tomu bude vyzván zapůjčítelem <.>
<br> <.>,Článek 11.Cerpání zápůjčky
<br> Strany sjednaly,Že zápůjčka bude čerpána bezhotovostní platbou na základě vydlužitelem předložených faktur a souvisejícího soupisu provedených prací či dodacích listů vystavený...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz