« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Smlouva o zápůjčce 10/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
Obec Pomezí nad Ohří
<br> SMLOUVA o ZÁPÚJČCE č.10/2019
<br> uzavřená ve smyslu ust.© 2390 a násl.zák.č.892012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění & usnesením obecního zastupitelstva v Pomezí nad Ohří dne 28.6.2018 číslo usnesení
<br> 38/18
<br> mezi
<br> Obec Pomezí nad Ohří,IČ 00572730 se sídlem Pomezí nad Ohří čp.18,zastoupena starostou Radkem Tlačilem.KB Cheb č.ú.14727331/0100
<br> !dále jen zapůjčitel/
<br> a Ing.XXX XXXXXX <,>
<br> fdále jen vydlužitel/
<br> fV ří adě,že smluvní stranou 'e více v dlužitelů,'e ro 'e'ich označení dále v textu P ] ]
<br> použit termín vydlužitel v jednotném čísle,který ovšem pro účely této „Smlouvy ()
<br> zápůjčce“ znamená více těchto v_vdlužitelů/
<br> Článek 1.Charakteristika zápůjčky
<br> 1.Strany se dohodly,že zapůjčítel poskytne vydlužíteli zápůjčku: af v celkové výši Kč 250 000,- (slovy: dvěstěpadesáttisíc Korun českých)
<br> b/ na účel: oprava fasády RD Hraničná č.p 21,Pomezí nad Ohří ve vlastnictví vydlužítele
<br> 2.Uvedenou bezhotovostní zápůjčku schválilo obecní zastupitelstvo dne 23.5.2019? číslo usnesení 32/19 <,>
<br> 3.Svou pohledávku vzniklou na základě zápůjčký zmíněné v odst.1/ bude zapůjčitel
<br> evidovat pod číslem 10/2019,!
<br> 4.Vydlužitel se zavazuje,že poskytnutou zápůjčku použije výhradně na výše uvedený účel.V případě nesplnění této podmínky být“ i z části se zapůjčitel svydlužitelem dohodli na smluvní pokutě,v souladu s % 2048 a násl.občanského zákoníku tak„ že \ívdlužitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10% sjednané výše zápůjčky dle Čl.1.odst
<br> 1,písm.a).Zároveň je vydlužitel povinen v případě porušení výše uvedené podmínk zápůjčku vrátit bezodkladně po té„ kdy k tomu bude vyzván zapůjčitelem <.>
<br> „ Článek 11.Cerpání zápůjčky
<br> Strany sjednaly„ že zápůjčka bude čerpána bezhotovostní platbou na základě vydlužitelem předložených faktur a souvisejícího soupisu provedených prací či dodacích listů vystavených na jméno vydlužitele jakožto objednatele.Faktury„ dodací listy či soupis prací s...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz