« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Smlouva o zápůjčce 7/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
Obec Pomezí nad Ohří
<br> SMLOUVA o ZÁPÚJČCE č.7/2019
<br> uzavřená ve smyslu ust.© 2390 a násl.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění a usnesením obecního zastupitelstva v Pomezí nad Ohří dne 28.6.2018 číslo usnesení 38/18
<br> mezi
<br> Obec Pomezí nad Ohří,IČ 00572730 se sídlem Pomezí nad Ohří čp.18,zastoupena starostou Radkem Tlačílem,KB Cheb č.ú.14727331/0100
<br> /dále jen zapůjčitel/
<br> a XXXX Salaika <.>
<br> ! dále jen vydlužitel/
<br> [V případě,že smluvní stranou je více vydlužitelů,je pro jejich označení dále v textu
<br> použit termín vydlužitel v jednotném čísle,který ovšem pro účely této „Smlouvy () zápůjčce“ znamená více těchto vydlužitelů/
<br> Článek I.Charakteristika zápůjčky
<br> l.Strany se dohodly,že zapůjčitel poskytne vydlužiteli zapůjčku: a! v celkové výši Kč 200 000; (slovy: dvěstětisíc Korun českých)
<br> b/ na účel: rekonstrukce bytu č.1,Hraničná 19,Pomezí nad Ohří,elektrická přípojka na ppč.19/3 k.ú.Dolní Hraničná a výstavba pergoly tamtéž,vše ve vlastnictví vydlužitele
<br> 2.Uvedenou bezhotovostní zápůjčku schválilo obecní zastupitelstvo dne 14.3.2019,číslo usnesení 8/19 <,>
<br> Svou pohledávku vzniklou na základě zápůjčky zmíněné v odst.1/ bude zapůjčitel evidovat pod číslem 7/2019,1
<br> 1 <.>
<br> b.)
<br> 4.Vydlužítel se zavazuje,že poskytnutou zápůjčku použije výhradně na výše uvedený účel.V případě nesplnění této podmínky byť i z části se zapůjčitel s vydlužitelem dohodli na smluvní pokutě,v souladu s © 2048 a násl.občanského zákoníku tak: že vydlužitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10% sjednané výše zápůjčky dle Čl.1.odst
<br> 1.písm.a).Zároveň je vydlužitel povinen v případě porušení výše uvedené podmínky zápůjčku vrátit bezodkladně po té,kdy k tomu bude vyzván zapůjčitelem <.>
<br> _ Článek 11.Cerpání zápůjčky
<br> Strany sjednaly,že zápůjčka bude čerpána bezhotovostní platbou na základě vydlužitelem předložených faktur a souvisejícího soupisu provedených prací či dodacích listů vystavených najméno vydluž...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz