« Najít podobné dokumenty

Obec Žichlínek - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-TJ Žichlínek, z.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žichlínek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-TJ Žichlínek, z.s.
N
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
<br> z rozpočtu obce Žichlínek uzavřená podle 5 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a podle části páté (SS 159 - 170) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Poskytovatel: Obec Žichlínek
<br> Sídlo: Žichlínek čp.3
<br> IČO: 00279862
<br> Zastoupené: Radovanem Filipem,starostou
<br> Bankovní spojení: č.účtu 10522611/0100,Komerční banka,a.s.a
<br> Příjemce:
<br> Název/jméno a příjmení: TJ Žichlínek,z.s <.>
<br> Právní status: zapsaný spolek
<br> IČO: 49312383
<br> Sídlo: Žichlínek čp.3
<br> Zastoupený: Petrem Studeným,DiS.předsedou spolku Bankovní spojení: 115-1156500217/0100,Komerční banka,a.s <.>
<br> l.Účel dotace
<br> Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Žichlínek na úhradu nákladů spojených se soutěžemi týmů mládeže a týmu žen reprezentujících Žichlínek v Krajské soutěži a Poháru Hejtmana Pardubického kraje.Dále je určena pro zlepšení sportovního zázemí a materiálního vybavení spolku <.>
<br> Dotace je poskytována na základě usnesení zastupitelstva obce č.ll|.1854/2019 <.>
<br> Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se,že bude činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost,v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy <.>
<br> Dotace je poskytována v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů,veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona <.>
<br> Do uznatelných výdajů patří: Cestovní výdaje,ubytování,startovné,dresy,vybavení sportovišť <.>
<br> Il.Výše dotace a způsob úhrady dotace
<br>.Dotace je poskytována ve výši 55.459,- Kč (slovy: pa...

Načteno

edesky.cz/d/3144935

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žichlínek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz