« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kladno) - Veřejná vyhláška - veřejné projendání 9.9.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

celé znění
Městský úřad ve Slaném
<br> stavební úřad
úřad územního plánování
<br> Velvarská 136,274 53 Slaný,tel.: 312 511 111,fax: 312 522 771
<br>
Spis.zn.: 1474/2018/-SÚ/Br Slaný dne 15.07.2019
<br> Č.j.: MUSLANY/33361/2019/SÚ
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Tel:
<br> E-mail:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> brozova@meuslany.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV
<br> Městský úřad ve Slaném - úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního
<br> plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě Zprávy o uplatňování
<br> územního plánu Dřínov pořídil v souladu s § 50 odst.1 stavebního zákona zpracování návrhu územního
<br> plánu Dřínov a projednal ho s dotčenými orgány,krajským úřadem a příslušnými obcemi <.>
<br> Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst.1 stavebního zákona v souladu
<br> s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a oznamuje,že
<br> Veřejné projednání Návrhu územního plánu Dřínov
<br> se koná dne 09.09.2019 v 17.00 hodin
<br> v zasedací místnosti obecního úřadu v Dřínově
<br>
se schůzkou pozvaných a za účasti projektanta.Grafická a textová část Návrhu územního plánu Dřínov je
<br> ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky (od 16.07.2019) vystavena k veřejnému nahlédnutí v kanceláři
<br> stavebního úřadu Městského úřadu ve Slaném,na obecním úřadě v Dřínově a na internetových stránkách
http://www.meuslany.cz/drinov-navrh-uzemniho-planu-4-2019/d-62914/p1=34107 <.>
<br> Upozornění:
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou podat námitky proti návrhu územního plánu
<br> vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti <.>
<br> K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.(§52,odst.2 SZ) <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání...

Načteno

edesky.cz/d/3141266

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz