« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na I/50

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci I/50
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
tř.Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 531
761 90 Zlín e-mail: martin.stetkar@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br> Odbor dopravy a silničního
hospodářství
oddělení silničního hospodářství
<br> Obdrží: dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 27.června 2019 Ing.XXXXXX XXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX DOPST
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“),podle
ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o silničním provozu“),jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I.třídy a užití zařízení pro provozní
informace na silnici I.třídy,na základě návrhu společnosti KKS,spol.s r.o <.>,se sídlem Příluky 386 <,>
Zlín,760 01 Zlín 1,IČ: 42340802 (dále také jen „žadatel“) ze dne 04.06.2019,kterou na základě
plné moci ze dne 31.05.2019 zastupuje společnost NVB LINE s.r.o <.>,se sídlem Cukrovar 716,768 21
Kvasice,IČ: 269 79 675 (dále jen „NVB LINE“),po projednání s dotčeným orgánem,kterým je Policie
České republiky,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,dopravní inspektorát,se sídlem Uherské
Hradiště (dále jen „DI Uherské Hradiště“) a jeho písemného vyjádření vydaného dne 19.06.2019 pod
č.j.KRPZ-67237-3/ČJ-2019-151106 <,>
<br> podle ustanovení § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,vydává opatření obecné
povahy,kterým v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na siln...

Načteno

edesky.cz/d/3141113

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz