« Najít podobné dokumenty

Obec Svojetice - Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svojetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2018
nad: *!
<br> &'$?- -'*-
<br> mag,-;" r \: v,<,> v _.SOR-J lm.£le,jr./: Zaverecny ucet Svazku obcí Region Jih za r k2018 ' ' '
<br> 1.Majetková struktura Inventarizace majetku Svazku podle zákona 563/1991 Sb.(zákon o účetnictví) proběhla v řádném termínu ke dni 31.12.2018.Základní majetková struktura je následující:
<br> v tis.Kč Dlouhodobá aktiva - nehmotná 0 - pozemky 2754 - budovy a stavby 243099 - samostatné hmotné mov.věci 1980 - drobný dlouhhmotný majetek 0 - nedokončené investice 5947 - finanční investice 600 Oběžná aktiva - poskytnuté zálohy 0 - pohledavky 875 - dohadné účty aktivní 0 - finanční majetek 193 42 Aktiva celkem 274597 Vlastní zdroje krytí - jmění účetní jednotky a uprav.pol.280239 — výsledek hospodaření -1 1262 Cizí zdroje krytí — krátkodobé závazky 267 - dlouhodobé závazky 5353 Pasiva celkem 274597 Plnění rozpočtu Celkové příjmy 2018 15439 z toho - přijaté transfery 6176 — 5 ostatní finanční operace 9263 Celkové výdaje 2018 9263 z toho: - provoz Svazku- voda 964 - provoz Svazku — BRKO 87 - transfery obcím 8330 -služby peněžních ústavů 7 - platby daní a poplatků st.rozp.—125 Financování 2018 - 6176 z toho: - splátky úvěrů -S346 - změna prostředků na běžných účtech -830 — operace na účtech bez char.P a V 0
<br> Rozpočet běžného roku 2018 byl uzavřen s přebytkem 6.175.610,89 Kč.Podrobné plnění rozpočtu za rok 2018 je obsaženo v příloze č.1 <.>
<br> „1-
<br> 2.Uvěrově financováni
<br> Údaje o úvěrech a ostatních závazcích k 31.12.2018
<br> splatnost poskytovatel účel XXXXXX do nesplaceno ČMZRB Ústavba vodovodu Letapa XX XXX XXX XX.10.2019 1 433 000 výstavba vodovodu "etapa ČMZRB,1.ča'st 16 000 000 21.2.2022 3 920 000 výstavba vodovodu II.etapa 2.a ČMZRB 3.část 28 000 000 27.9.2018 0 Podíl na úvěru přijatém obci Kunice výstavba vodovodu Letapa 3 312 000 31.10.2019 173 262 Celkem 66 238 000 5 526 262
<br> Výkazy účetní závěrky Svazkujsou v příloze č.2
<br> 3.Členství ve svazcích,sdruženích.nodílv ve společnostech Svazek má 50% podíl ve společnosti ...

Načteno

edesky.cz/d/3140972

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svojetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz