« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - ZŠ a MŠ Hostašovice - Výkaz zisku a ztráty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

61.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Základní škola a Mateřská Škola Hostašovice.příspěvková organizace; lČO 75027691; Hostašovice 31.741 01 Hostašovice Právní forma: Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.1.2019 v 08:31
<br> _ý_ř_ř_ý_ý__ý__ý _1 _ 2 _ l_j_J 4 __ ___ _ __l“ _ “ÚČETNÍOBDOBÍ ' ____ Název položky Účeg Běžné „MÁŠ—___— Hlavnl' činnost Hospodářská Hlavni činnost Hospodářská činnost činnost A.n A K l.A o v 0 E |.K E M s 333 057,55 202 512,00 1 550 300.75 220 595,00 1.Náklady : činnosti ___aíaÉlu—s'nšš 202 512,00 7 550 000.15 220 595,00 1.Spotřeba materiálu GET—WWW 2„ Spotřeba energie 502 WWWW 3.Spotřeba ]iných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboži _50_a___ 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 ___—___),5.Aktivace oběžného maletku _ŠEÝT— ___—___ 7,Změna stavu zásob vlastní výroby 508 &.Opravy a udržování WW 15 350.00 _MR _ ___ _ ___ _ _ Ěí“__25_3í,oí___ __2_52Ém _ _ _ 10.Náklady na reprezentaci 'SE— ——__—_— ___—_— 11.Aktivace vnitroorganizačnlch služeb W—F—rf—ťt—f 12.Ostatní služby 515 340 232,25__—__31£Šs—.43_ 13.Mzdové náklady 521 W 50 464,00 4 417 178.00 54 54000 14.Zákonné sociální pojištění ĚWWWW WWW ___ _ '_ __ _ __52_5 __W3_2__ __2cízš___1áíl„lí___22_ajš 15.Zákonné sociální náklady “Šr— 05 889,72 WWW 11 Jiné sociální náklady 525 ___—___ ls.Daň silniční ' Ě__J_—__ 19.Daň z nemovitosti _ ???,—___,— WW _ší_______ WWE1_ __ _ _ __ _? ____ ___ _ _“__ _ 23.Jiné pokuty a penále _STĚJÉ—JF—F! 241 Dary ajina bezúplatné předání 543 ___—___— 25.Prodaný materiál W!— ze.Manka & škody W ___—___— 27.Tvorba fondů A228— ___—___t—"F—d ze.Odpisy dlouhodobého majetku WW__ 141ee,00_ 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 EWWĚoW—_'______“És_ _ __ _____ ___ __ 31.Prodané pozemky —55—4__————-——_—___——_————4— 32.Tvorba a zúčtování rezerv gift—___ 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 ___—___ 34.Náklady z vyřazených pohledávek Šír—___,35 Náklady : drobného dlouhodobého majetku '—55—8_ 202 83...

Načteno

edesky.cz/d/3140629

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz